S’aproven totes les propostes de modificació dels articles dels estatuts en l’Assemblea General Extraordinària

L’Assemblea General Extraordinària de socis celebrada aquest darrer dijous ha servit per aprovar per majoria qualificada els cinc articles i modificacions dels estatuts proposats per la Junta Directiva. Són els següents (2 pàgines):

Articles-estatuts-modificats

Per majoria simple, els socis també han aprovat els comptes de l’exercici 20-21, marcats per la pandèmia, i el pressupost econòmic 21-22.

El resultat de l’exercici 20-21, és de -295.872,74€. Aquest ha estat molt afectat per l’arribada de la pandèmia i el conseqüent tancament del club en dues ocasions amb una davallada important de socis.

Des de l’arribada de la Junta Directiva encapçalada per la presidenta Mònica Balsells, el novembre de 2011, s’ha reduït el deute 1.168.545, 28€ dels 2.735.729,17€ deixats per l’anterior junta directiva. Amb els primers anys de mandat, el deute es va estabilitzar, i fins i tot, es van presentar números positius en l’exercici 18-19 superiors als 40.000€.

En l’Assemblea Ordinària també s’han presentat les memòries esportives, socials i d’ infraestructures. En el darrer àmbit, s’ha exposat la intenció de dur a terme un projecte d’eficiència energètica d’auto abastiment que repercutiria favorablement en l’economia del club.