Compromís ètic

REUS DEPORTIU (d’ara endavant, el Club) té el més alt compromís i voluntat de comportament en la lluita envers l’assetjament, contra la violència a la infància i l’adolescència i amb la consecució d’una igualtat de tracte efectiva entre homes i dones. En aquest sentit, l’Entitat ha implantat procediments i protocols d’actuació per assegurar el compliment normatiu i el seguiment adequat dels compromisos referenciats.

Per assegurar la seva aplicació i degut compliment, es requereix d’una participació de tots els treballadors, directius, col·laboradors, proveïdors, socis, usuaris, esportistes i, en definitiva, qualsevol persona relacionada amb les nostres activitats i operacions.

EQUIP RESPONSABLE

Amb l’objectiu de dotar d’eficàcia tot lo exposat, el Club ha designat un responsable de cada àrea per assegurar el adequat seguiment del nostre compromís i el compliment del marc normatiu que ens és d’aplicació, així com per donar suport a totes les persones i entitats afectades i/o implicades en el seu compliment. Podreu adreçar-vos al responsable a través de les dades de contacte que detallem a continuació:

secretaria@reusdeportiu.es

CANAL DE COMUNICACIONS I DENÚNCIES

Així mateix, com a garantia de rigor i adequada aplicació del nostre compromís de protecció i prevenció, s’han habilitat dos Canals de Comunicacions i Denúncies, gestionats per un expert extern, els quals contemplen totes les garanties i requisits de control, gestió, registre i protecció dels afectats que el marc normatiu estableix per a aquest tipus de canals. L’objectiu d’aquests Canals és que qualsevol persona pugui notificar possibles accions o conductes contràries al nostre compromís esmentat així com al seguiment degut del marc normatiu que ens és aplicable.

CANAL PROTECCIÓ AL MENOR

Per realitzar una comunicació relativa a un incompliment de la normativa LOPIAV ,relativa a la protecció integral de la infància i l’adolescència davant de qualsevol tipus de violència, s’ha habilitat un canal específic al qual es pot accedir a través del següent enllaç: https://corporate-line.com/pmenores-reusdeportiu;

CANAL NOTIFICACIÓ INCOMPLIMENTS NORMATIUS

Per realitzar una comunicació relativa a un incompliment de qualsevol altre protocol o normativa que ens sigui aplicable, diferent de la LOPIAV, que s’haurà de realitzar per l’enllaç facilitat al paràgraf anterior, podeu accedir al Canal a través del següent enllaç: https://corporate-line.com/cnormativo-reusdeportiu.

AGRAÏMENT I SUPORT

Agraïm la col·laboració i el suport de totes les persones implicades per garantir que el nostre Club sigui part activa i contribueixi al compliment i a l’actuació ètica i responsable a través de les seves activitats i operacions. Us animem i sol·licitem que, davant de qualsevol necessitat de suport o guia d’actuació, contacteu amb el nostre responsable.