Síndic del soci

El Síndic o Síndica dels Socis i Sòcies és un òrgan unipersonal i independent de la Junta Directiva, que té per missió l’assistència, l’assessorament i la defensa dels drets dels socis i sòcies en la seva relació en el Club.

En l’exercici de les seves funcions el síndic o síndica pot demanar dels òrgans de govern i administració del club, i aquests tenen l’obligació de facilitar-la-hi, la col·laboració que li calgui.

Designació

La Junta Directiva reunida en data 1 de desembre de 2011 va proposar establir la figura del Síndic o Síndica dels socis i sòcies del Club i nomenar al Sr. Jordi Salvadó.

El càrrec de síndic o síndica dels socis i sòcies ha de recaure en un soci o sòcia del club en el qual concorrin les mateixes circumstàncies que s’exigeix per ser elegit membre de la Junta directiva i la seva designació s’ha de fer a proposta de la Junta Directiva. És un càrrec altruista i en cap cas atribuït.

La persona designada no pot ser membre de la Junta directiva ni empleat o empleada del Club, i tampoc no pot ser familiar en línia directa ni col·lateral fins al quart grau de cap membre de la Junta directiva.

Funcions

  • Defensar i protegir els drets dels socis coneixent i resolent les reclamacions que li adrecin

  • Actuar de mitjancer o mitjancera resolent de manera consensuada els conflictes suscitats entre els socis i sòcies, i la Junta Directiva, dels quals pot recollir la informació que cregui pertinent.

  • Presentar a la Junta Directiva els suggeriments que cregui oportuns

  • Lliurar a la Junta Directiva dins dels cinc dies a la fi de l’exercici un informe anual de les seves actuacions

  • En període d’eleccions, assistir la Junta electoral i la Mesa Electoral en l’exercici de les funcions que els són pròpies, especialment en matèria de reclamacions tant dels socis com dels candidats i cens electoral, tot vetllant per l’exacte compliment de les dades d’aquest

  • Assistir les Assemblees generals del Club, ordinàries i extraordinàries, amb dret de veu i sense vot