Estatuts

CAPÍTOL I. DEL CLUB

Article 1— Naturalesa

El Reus Deportiu és una associació privada catalana, constituïda el 23 de novembre de l’any 1909, de persones físiques, sense cap afany de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’actuar, els objectius bàsics del qual són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva.

L’activitat esportiva principal de l’entitat és de caràcter federat.

Article 2 — Denominació, colors i distintius

El nom de l’associació és Reus Deportiu (RD), els seus colors són el roig i negre, i els seus distintius són l’escut i la bandera.

S’acompanyen com annex la descripció i la identificació dels colors que componen l’escut i la bandera.

Article 3 — Domicili i dominis d’internet

El domicili social és a Reus, c/ Antoni Gaudí, 66. CP 43203.

Els noms de domini o direccions d’Internet utilitzats són:

www.reusdeportiu.com

www.reusdeportiu.cat

www.reusdeportiu.es i

www.reusdeportiu.org.

Article 4 — Àmbit funcional
Les finalitats del Club són:

4.1. Principalment, el foment, la pràctica, la difusió i l’exhibició de l’hoquei sobre patins, així com del patinatge artístic, basquetbol, gimnàstica rítmica, excursionisme, tennis, tennis taula, escacs, rugbi, handbol, atletisme i ciclisme.

Les seccions esportives estaran formades per esportistes que subscribeixen llicència per l’Entitat, siguin o no socis de la mateixa i se sotmetran al règim intern d’ells.

Es poden afegir altres modalitats esportives per acord de la Junta Directiva, les quals han de ser ratificades per l’Assemblea General.

4.2. Complementàriament, la promoció i la participació a les activitats socials, solidaries, culturals, artístiques, científiques o recreatives adients i necessàries per a mantenir la representativitat i la projecció pública de què gaudeix el Club a Catalunya i arreu del món, fruit d’una tradició permanent de fidelitat i servei als socis i sòcies, als ciutadans i ciutadanes, i a Catalunya.

4.3. En compliment d’aquests objectius, el Club:

 1. participa i organitza manifestacions i competicions esportives;
 2. promou la pràctica de l’esport mitjançant les seccions, especialment entre el jovent;
 3. intervé en les activitats socials, culturals, artístiques i científiques que acorden els seus òrgans de govern;
 4. d) fomenta les relacions entre els socis i sòcies i tercers, i les relacions amb altres institucions, tot això amb la finalitat comuna de mantenir i millorar la significació esportiva i social de què gaudeix el Club.

Article 5 — Àmbit territorial

Tot mantenint la catalanitat del Club, el RD desenvoluparà les activitats esportives i complementàries previstes a l’article anterior, en els àmbits ciutadà, nacional, estatal o internacional que convingui i que exigeixin les competicions esportives o les activitats complementàries en què participi.

Article 6 — Llengua pròpia

La llengua pròpia del RD és el català i, com a tal, és la que s’utilitza de manera normal i preferent en totes les activitats del Club.

Article 7 — Normativa aplicable

El Club es regeix per aquests Estatuts i, en el que no hi estigui previst, per les disposicions que regulen el funcionament dels clubs i associacions esportives, així com per les normes que li siguin aplicables dels Estatuts i els Reglaments de les Federacions esportives o Associacions de clubs de l’àmbit de les diferents activitats esportives del Club.

Quan siguin aplicables de manera subsidiària normes federatives, s’ha d’entendre que es fa referència prioritàriament a les de les federacions de patinatge, Ilevat que regulin aspectes esportius o disciplinaris concrets d’una activitat esportiva diferent del patinatge, cas en què s’ha d’aplicar la normativa de la federació corresponent.

Article 8 — Registre

El RD consta inscrit al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya i al Registre d’associacions esportives del “Consejo Superior de Deportes”, així com adscrit als registres de les federacions catalanes, estatals o internacionals o de les associacions de clubs de les activitats esportives que practiqui el Club.

CAPÍTOL II. DELS SOCIS I SÓCIES

Article 9 — Dels socis i sòcies

Els socis i sòcies del RD, que només poden ser persones físiques, tenen les denominacions següents:

 • numeraris, totes les persones majors d’edat i menors de 65 anys;
 • junior, els menors de divuit anys i tindran dret a l’ús de les instal·lacions socials mitjançant la quota que fixi l’assemblea general i passaran automàticament a soci numerari en complir la majoria d’edat;
 • sènior, aquelles persones que hagin complert l’edat oficial de jubilació;
 • d’honor, aquelles persones que la Junta Directiva proposa a l’assemblea general d’acord a l’Article 15.

Els efectes de les denominacions esmentades es produeixen l’any següent del compliment dels requisits corresponents. La Junta Directiva pot proposar la creació d’altres tipus de socis, I‘aprovació dels quals correspondrà a la decisió de l’assemblea general.

 

Article 10 — Drets dels socis i sòcies

Els socis i sòcies, la condició dels quals és personal i intransferible, tenen els drets següents:

10.1. A ser electors o electores i elegibles per als càrrecs de la Junta Directiva, d’acord amb el que disposen els Article 43 i Article 44, o per als de qualsevol altre òrgan de gestió, administració o consultiu que reguli aquests Estatuts o que creï la Junta Directiva, d’acord amb la normativa aplicable.

10.2. A participar a les pràctiques esportives, i a les activitats socials, recreatives, culturals o artístiques que organitzi el Club a favor dels seus socis i sòcies, d’acord amb les normes o reglaments que disposi la Junta Directiva.

10.3. A assistir als esdeveniments esportius organitzats pel Club d’acord amb les localitats que en cada moment adquireixin els socis i sòcies en funció de les disponibilitats existents.

10.4. A rebre informació sobre qualsevol qüestió que afecti individualment la seva condició de soci o sòcia i les relacions amb el Club.

10.5. A veure respectats els drets a l’honor, a la dignitat i a la intimitat, incloent, en aquest darrer, la no-divulgació, pública o a tercers, de la seva condició de soci o sòcia, domicili o altres circumstàncies personals que constin al seu expedient, Ilevat del supòsit d’actuacions disciplinàries, cas en què s’ha de regir pel que regula el capítol 8.

Article 11 — Obligacions dels socis i sòcies

11.1. Complir els Estatuts del Club, els acords de l’Assemblea General, els reglaments interns i les normes que acordi la Junta Directiva en l’exercici de les facultats que té reconegudes.

11.2. Exercir tots els drets que Ii atorga la seva condició de soci o sòcia amb la dignitat i el respecte que mereixen la imatge, el bon nom i la projecció pública de l’Entitat i, pel que fa als drets de participació a les activitats del Club i als de lliure expressió i manifestació, amb el respecte a l’honor, a la dignitat i a la intimitat que mereixen els altres socis i sòcies, compromissaris i compromissàries, directius i directives, esportistes, jugadors i jugadores, tècnics i tècniques, empleats i empleades, o qualsevol altra persona vinculada al Club.

11.3. Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques del Club, fent puntualment les aportacions ordinàries o extraordinàries previstes als Estatuts, o acordades per l’Assemblea General o la Junta Directiva en l’àmbit de les competències respectives, en forma de quotes d’entrada, periòdiques o derrames, d’abonaments o altres aportacions per a utilitzar les instal·lacions o els serveis del Club, o per a assistir a les manifestacions i competicions esportives que organitzi el Club o a les que participin els seus esportistes o equips.

11.4. Contribuir al compliment de les activitats del Club, tan esportives com de participació en els òrgans directius, consultius o de govern, quan escaigui.

11.5. Atendre puntualment les obligacions econòmiques de qualsevol mena, diferents de les esmentades a l’apartat 11.3, que els socis o sòcies tinguin envers el Club, i rescabalar puntualment el Club dels danys o perjudicis causats al patrimoni social com a conseqüència d’accions o omissions del soci o sòcia.

11.6. Facilitar un domicili i/o una adreça de correu electrònic per al lliurament de les comunicacions del Club, i notificar fefaentment els canvis de domicili.

11.7. Facilitar el compte o la llibreta d’estalvis d’una entitat de crèdit, on puguin ser carregades les quotes o aportacions del soci o sòcia, o abonats els lliuraments que els faci el Club.

 

Article 12 — Adquisició de la condició de soci o sòcia

La incorporació de socis i sòcies al Club és facultat de la Junta Directiva, que pot establir en qualsevol moment limitacions temporals al nombre màxim de socis i sòcies.

L’ingrés dels socis i sòcies s’ha de fer a sol·licitud de l’interessat o interessada, o dels seus representants legals si són menors d’edat o estan incapacitats.

La sol·licitud d’ingrés s’ha de fer per mitjà dels impresos (físics o electrònics) que ha de facilitar l’Administració del Club, amb les dades personals que acordi la Junta Directiva, entre les quals hi ha de constar necessàriament el compromís d’acceptació dels Estatuts i Reglament de Règim Intern i la domiciliació dels cobraments al compte corrent o llibreta d’estalvis d’una entitat de crèdit

La Junta Directiva pot delegar als òrgans i/o persones que estipuli la facultat d’admissió dels socis i sòcies, quan aquests compleixin els requisits generals establerts pels Estatuts i la Junta.

L’acord d’admissió com a soci o sòcia s’ha de comunicar per escrit a l’interessat o interessada, acompanyat d’un exemplar dels Estatuts i Reglament de Règim Intern, i amb la indicació del número de soci o sòcia que li correspon, que li ha de ser assignat correlativament i per ordre de les sol·licituds.

Les incorporacions de nous socis i sòcies han de quedar inscrites al registre que regula l’Article 66.1.

Article 13 — Suspensió de la condició de soci o sòcia

13.1. La condició de soci o sòcia només es pot suspendre de forma individual i per les causes previstes en els presents Estatuts.

13.2. La suspensió de la condició de soci o sòcia s’ha de produir per decisió disciplinària acordada en els supòsits d’infraccions greus o molt greus relacionades amb la conducta associativa previstes en l’Article 72.3 dels Estatuts.

La suspensió ha de ser acordada per la Comissió de Disciplina a què es refereix l’Article 60, mitjançant el procediment de l’Article 75.

13.3. El termini màxim de suspensió de la condició de soci o sòcia és de dos anys.

13.4. Durant el temps que duri la suspensió el soci o sòcia no pot exercir els drets que li reconeix l’Article 10, Ilevat del previst al punt 5 de l’Article 10.

Article 14 — Pèrdua de la condició de soci o sòcia

14.1. La pèrdua de la condició de soci o sòcia només es pot produir de forma individual i per les causes següents:

 • per decisió expressa del soci o sòcia, comunicada fefaentment al Club;
 • per defunció del soci o sòcia
 • per decisió disciplinària acordada en els supòsits d’infraccions molt greus relacionades amb la conducta associativa previstes a l’Article 72.3;
 • per manca de pagament de la quota ordinària o periòdica de soci o sòcia, quota extraordinària o derrama, una vegada que hagin transcorregut tres mesos des del moment en què estigués obligat a això

En el cas previst al tercer apartat, la pèrdua ha de ser acordada per la Comissió de Disciplina a què es refereix l’Article 60, mitjançant el procediment de l’Article 75.

En els casos previstos als dos primers apartats, la pèrdua es produeix automàticament tan aviat com el Club té coneixement de la decisió o defunció del soci o sòcia.

En el cas previst a l’últim apartat, en produir-se la manca de pagament el Club ha de notificar aquesta circumstància al soci o sòcia, amb advertència que si en el termini de trenta dies naturals des de la notificació no s’ha posat al corrent de pagament, serà baixa en el Club.

Transcorregut el període esmentat sense haver regularitzat la situació de manca de pagament, el soci o sòcia ha de ser donat de baixa de l’Entitat, cosa que li ha de ser notificada oportunament.

14.2. Per a retre homenatge a la memòria del soci o sòcia difunt, la Junta Directiva podrà disposar, a petició, el lliurament al seu cònjuge o fills i filies i, si escau, al seu hereu o hereva, d’un diploma acreditatiu del número de soci o sòcia que tenia al moment de la defunció.

CAPÍTOL III. MEMBRES D’HONOR

Article 15 – Membres d’Honor

15.1. La Junta Directiva pot distingir les persones físiques i jurídiques que així ho mereixin amb el nomenament de membres d’honor, en atenció a Ilur dedicació al Club o rellevància, i en atenció a les aportacions econòmiques que d’interès per al Club.

15.2. Els honors i reconeixements que podrà atorgar el Club i els les diferents categories són les següents:

 1. President honorari i soci d’honor
 2. Insígnies d’or i brillants, d’or, i d’argent

15.3. Aquests honors s’atorgaran per la Junta Directiva, a proposta del President. Cada any es presentarà a l’Assemblea General una relació dels concedits.

15.4. El Club portarà un Registre d’aquests honors i distincions

CAPÍTOL IV. DELS DIRECTIUS

Article 16 — Concepte de directiu

S’entén com a directiu la persona que forma part dels òrgans d’administració del Club.

Queden exclosos d’aquesta qualificació els gerents, secretaris generals, directors generals, directors esportius o tècnics i totes les persones amb responsabilitats de gestió o direcció vinculades al Club per una relació laboral, comuna o especial, o d’un altre tipus de naturalesa contractual.

Article 17 — Igualtat en càrrecs directius

17.1. Les candidatures que es presenten als òrgans d’administració del Club han de procurar reflectir una presència equilibrada de dones i homes.

17.2. El Club ha d’acreditar que en la seva organització i funcionament actua respectant plenament el principi d’igualtat, mitjançant la integració de la perspectiva de gènere i l’articulació de mesures o plans d’igualtat orientats a aquest objectius, i en concret,  aplicar un dels següents criteris en la composició de la Junta Directiva.

 1. Que la presència de dones o homes no sigui superior al 60% ni inferior al 40%.
 2. Que la presència d’homes i dones reflecteixi la proporcionalitat de gènere de la massa social. En el cas que la proporció no sigui exacte s’optarà per donar més representació al gènere amb menys presència.

Aquests criteris són d’aplicació tant als càrrecs de la Junta Directiva com a la resta dels seus membres.

Article 18 — Relació jurídica dels directius amb el Club

Els directius no han d’estar vinculats al Club per un contracte laboral de caràcter comú o especial, ni amb cap altra entitat instrumental del Club. La relació dels directius amb el Club és orgànica, no contractual, encara que hi hagi compensació econòmica.

Article 19 — Drets dels directius

Els directius del RD tenen els drets següents:

 1. rebre el reemborsament, a través del Club, de les despeses realitzades en el compliment de les seves activitats dins dels límits prèviament establerts pel Club;
 2. disposar d’una acreditació identificativa de la seva condició de directiu;
 3. disposar d’informació i documentació precisa per a la seva participació en els òrgans directius del Club;
 4. rebre amb caràcter permanent els mitjans materials necessaris per exercir correctament les funcions que els assignin;
 5. ser assegurats a través del Club contra els riscos d’accident i de responsabilitat civil que es derivin directament de l’exercici de la seva activitat.

                   Article 20 — Obligacions dels directius

Els directius del RD estan obligats a:

 1. guardar confidencialitat de la informació rebuda i coneguda en el desenvolupament de les seves funcions, quan escaigui. L’obligació de confidencialitat subsisteix malgrat haver cessat en el càrrec;
 2. actuar amb la diligència deguda en l’exercici de les seves funcions, atenint-se en tot moment a les finalitats estatutàries del Club;
 3. respectar i tenir cura dels recursos materials que el Club posi a la seva disposició;
 4. complir els compromisos adquirits amb el Club;
 5. participar en les activitats formatives que s’organitzen per complir amb diligència la seves funcions;
 6. rebutjar tot tipus de contraprestació econòmica o d’altra tipus no prevista en aquests estatuts;
 7. promocionar la igualtat entre homes i dones, així com dur a terme actuacions per tal d’eradicar la discriminació per raó de sexe en l’esport;
 8. continuar en l’exercici de les seves funcions fins a la presa de possessió dels successors, llevat cas de força major;
 9. acatar els acords i resolucions adoptats pels òrgans competents;
 10. proporcionar tota la documentació i informació necessària als nousdirectius que hagin de substituir els directius sortints;
 11. abstenir-se d’assistir i intervenir en les deliberacions que afectin a assumptes en què tinguin un interès personal. Es considera que també existeix interès personal quan l’assumpte afecte a un membre de la seva família, fins al tercer grau de consanguinitat o d’afinitat, o a una societat, entitat u organisme on exerceix un càrrec directiu o hi té una participació significativa;
 12. assistir a les reunions dels òrgans dels quals forma part i participar activament en les seves deliberacions per tal que el seu criteri contribueixi a prendre decisions adients;
 13. utilitzar degudament l’acreditació;
 14. complir el codi ètic i de conducte per directius;
 15. posar en coneixement dels organismes pertinents qualsevol sospita d’actuació corrupta o fraudulenta.

Article 21 — Principis d’actuació dels directius

Els principis bàsics d’actuació dels directius són:

 1. la gratuïtat en el servei prestat en favor del RD, llevat dels supòsits en què el nivell de dedicació requereixi una compensació econòmica aprovada, de forma específica nominal i limitada, pel que a la seva quantia anual, per l’assemblea general;
 2. l’assumpció lliure i voluntària de les responsabilitats inherents al càrrec directiu exercit

Article 22 — Compensacions econòmiques i reemborsament de les despeses

22.1. Els directius del Club poden rebre una compensació econòmica per l’exercici de les seves funcions.

22.2. Les compensacions econòmiques no es poden satisfer amb càrrec a subvenciona públiques i només són possibles quan el Club compta amb finançament propi. La política de remuneració a directius del Club s’ha d’ajustar a criteris de moderació i transparència.

22.3. Els termes d’aquesta compensació els ha d’aprovar, de forma específica nominal i limitada, pel que fa a la seva quantia anual, l’assemblea general i la remuneració ha de concloure, com a màxim, en finalitzar el mandat. El directiu no té dret a cap indemnització econòmica un cop cessat.

22.4. Els directius del Club poden rebre una compensació econòmica com a reemborsament de les despeses que s’hagin produït efectivament en l’exercici de les seves funcions.

Article 23 — Incompatibilitats

23.1. El càrrec de directiu és incompatible amb l’exercici de funcions de consell o assessorament professional al Club.

23.2. El càrrec de directiu del Club també és incompatible amb la prestació de serveis professionals sota relació laboral, civil o mercantil al Club o a qualsevol de les seves entitats instrumentals.

 

Article 24 — Regles de conducta dels directius

Els directius del Club no poden:

 1. percebre indemnitzacions després de cessar en el càrrec o dimitir-ne;
 2. percebre comissions, pagaments de viatges o beneficis anàlegs de terceres persones o entitats per la contractació de béns i serveis per part del Club;
 3. percebre incentius per assolir objectius esportius o econòmics;
 4. contractar, per mitjà de les seves empreses o en nom de tercers, amb el Club on exerceixen funcions directives. Aquesta prohibició d’auto contractació afecta les empreses dels seus cònjuges, persones vinculades amb una relació de convivència anàloga i dels seus descendents o ascendents;
 5. fer ús del patrimoni del Club o valdre’s de la seva posició en el Club per obtenir un avantatge patrimonial.

CAPÍTOL V. ÓRGANS DE GOVERN. ADMINISTRACIÓ, GESTIÓ I CONSULTA SECCIÓ la ÓRGANS DE GOVERN DEL CLUB

SECCIÓ la ÓRGANS DE GOVERN DEL CLUB

Article 25 — Òrgans de govern del Club

Els òrgans de govern del Club són:

 • l’Assemblea General, i
 • la Junta Directiva.

La Junta Directiva pot crear comissions, grups de treball, juntes consultives o qualsevol altre òrgan que participi i col·labori amb la Junta Directiva en les activitats que li corresponen. Aquests òrgans no poden substituir les facultats i responsabilitats del consell directiu en les matèries de la seva competència, i s’han de limitar a col laborar en una àrea determinada, o a aconsellar sobre les matèries que se li formulin.

SECCIÓ 2a ASSEMBLEA GENERAL

Article 26 — Naturalesa de l’Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern del RD, i els seus acords són vinculants per a tots els socis i sòcies i per a la Junta Directiva.

Article 27 — Competències de l’Assemblea General

Són competències de l’Assemblea General:

27.1. Conèixer l’informe o memòria de l’exercici vençut sobre les activitats del Club que ha de presentar la Junta Directiva.

27.2. Conèixer i aprovar la liquidació de l’exercici econòmic vençut, integrat pel tancament del balanç i el compte de resultats, i l’auditoria o auditories que voluntàriament o reglamentària s’hagin fet.

27.3. Conèixer i aprovar el pressupost de l’exercici econòmic següent, a reglamentaris.

27.4. Fixar la quantia de les quotes ordinàries o d’entrada per als socis i sòcies, Ilevat que la modificació tingui únicament la finalitat de restablir el seu valor, per aplicació, com a màxim, del percentatge de variació de l’índex de preus de consum (IPC), des de l’última modificació.

27.5. Establir quotes extraordinàries o derrames

27.6. Autoritzar l’adquisició, gravamen o venda dels béns materials del Club, l’emissió de títols transmissibles de deute o l’acceptació de diners en forma de crèdit o préstec, els valors dels quals superin en un 20 % l’import total del pressupost de l’exercici.

27.7. Autoritzar la Junta Directiva per a la formalització de contractes amb tercers cedint l’explotació dels drets del Club sobre la pròpia imatge, nom, símbols, publicitat o retransmissions als mitjans de comunicació, quan la durada d’aquests excedeixi els cinc anys.

27.8. Ratificar els nomenaments de membres de la Junta Directiva, designats d’acord amb el que disposa l’Article 38.1, i dels membres de la Comissió Econòmica.

27.9. Aprovar, si escau, les propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a l’Assemblea General.

27.10. Aprovar, si escau, les propostes que els socis i sòcies vulguin presentar a l’Assemblea General, sempre que tinguin el suport escrit del 5 % dels socis i sòcies del Club i hagin estat presentades a les oficines del Club com a mínim cinc dies abans de la celebració de l’Assemblea.

27.11. Modificar els Estatuts del Club.

27.12. Aprovar, si escau, les propostes de fusió, absorció o transformació del Club que presenti la Junta Directiva.

27.13. Aprovar, si escau, la dissolució del Club.

27.14. Conèixer el parer dels socis i sòcies en el torn obert de paraules.

27.15. Elegir i separar, mitjançant el vot de censura, els membres de la junta directiva.

27.16. Qualsevol altra matèria que en virtut d’una disposició legal o dels presents Estatuts quedi reservada a la competència de l’Assemblea General.

Article 28 — Classes d’assemblees generals

L’Assemblea General pot ser Ordinària o Extraordinària.

És ordinària l’assemblea que preceptivament s’ha de celebrar una vegada l’any, dins dels quatre mesos naturals següents a la finalització de l’exercici, a la qual es poden sotmetre totes les qüestions de la seva competència que s’enumeren a l’article anterior i, com a mínim i necessàriament, les dels apartats 27.1, 27.2, 27.3 i 27.14.

Són extraordinàries totes les altres assemblees que se celebrin en el curs de l’exercici, que no siguin la preceptiva o ordinària, per a tractar qualsevol de les matèries previstes a l’article anterior.

Article 29 — Composició de I’Assemblea General

29.1. L’Assemblea General està composta per socis i sòcies, en els quals han de concórrer les circumstàncies següents:

 1. ser major d’edat civil,
 2. tenir una antiguitat mínima com a soci o sòcia de sis mesos,
 3. no tenir suspesa la condició de soci o sòcia.

Aquestes circumstàncies han de concórrer en els socis i sòcies o compromissaris i compromissàries el dia 1 de juliol de la primera temporada en què s’hagin d’elegir i al moment de celebrar-se l’Assemblea General.

29.2. Es potestat de la Junta Directiva escollir, amb la posterior aprovació en assemblea, si l’assemblea estarà o deixarà d’estar composta per compromissaris i compromissàries; modificant els estatuts de la manera adequada.

Article 30 — Convocatòria de les assemblees generals (inclou modificació assemblea 18/05/2023)

30.1. La convocatòria de les assemblees generals, tan ordinàries com extraordinàries, es fa per acord de la Junta Directiva, a iniciativa pròpia o a petició dels socis i sòcies.

30.2. Quan siguin els socis i sòcies els qui demanin la convocatòria de l’Assemblea, és necessari que ho facin per escrit, amb el suport d’un mínim del 10 % de socis i sòcies del Club, i han de fer constar concretament l’objecte de l’Assemblea i el text de l’ordre del dia que proposin. Per a determinar la suficiència i la validesa dels suports, s’aplica el procediment regulat a l’Article 50.4, i les funcions encomanades a la Junta Electoral han de ser assumides per la Junta Directiva. No és obligatòria per a la Junta Directiva la convocatòria de l’Assemblea quan el tema proposat pels socis i sòcies es refereix a una qüestió ja tractada i resolta per l’Assemblea en els últims sis mesos anteriors a la data de la sol·licitud.

30.3. Les Assemblees Generals Ordinàries s’han de convocar per anunci en un diari d’àmplia difusió a Reus o per tramesa a tots els socis i sòcies, i publicació a la web del Club.

L’Assemblea ha de realitzar-se necessàriament dins els quatre mesos naturals següents a la finalització de l’exercici. Entre la publicació de l’anunci o la tramesa i la celebració de l’Assemblea ha de transcórrer un mínim de quinze dies naturals i un màxim de seixanta dies naturals.

30.4. Quan l’Assemblea sigui sol·licitada pels socis i sòcies, la Junta Directiva ha d’acordar la convocatòria dins dels trenta dies naturals següents a la recepció de la sol·licitud, i el termini per a celebrar-la no pot superar els trenta dies següents a la convocatòria.

30.5. A l’anunci de la convocatòria de les assemblees generals s’hi ha de fer constar la data, l’hora, el lloc de la celebració i l’ordre del dia. Si l’Assemblea General és convocada a iniciativa dels socis i sòcies, a l’ordre del dia hi han de constar necessàriament les propostes d’aquests, a més de les que acordi la Junta Directiva.

30.6.- Les reunions de l’Assemblea general es podran celebrar a distància sempre que tinguin per objecte la deliberació i aprovació, si s’escau, de punts que garanteixin el funcionament ordinari de l’entitat. En el supòsit que la Junta directiva convoqui l’Assemblea general per a celebrar-la a distància haurà d’assegurar, per mitjans electrònics, inclosos els telefònics i audiovisuals, el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències, que resti garantida la identificació dels i les assistents, la continuïtat la de comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions, el contingut de les seves manifestacions i el moment en que es produeixen, la interactivitat i intercomunicació en temps real, la disponibilitat dels mitjans durant la sessió i l’emissió del vot, entenent que la reunió se celebra al lloc on és la persona que la presideix. Aquestes Assemblees celebrades a distància en cap cas poden tenir per objecte les matèries següents:

a) Modificar els estatuts i els reglaments de l’entitat
b) Aprovar el vot de censura
c) Acordar la transformació, la fusió o l’escissió de l’entitat
d) Dissoldre l’entitat”

Article 31 — Informació prèvia a l’Assemblea General

Durant un període no inferior a deu dies hàbils anteriors a la celebració de l’Assemblea, els socis i sòcies han de poder examinar a les oficines del Club la documentació que la Junta Directiva hagi preparat sobre els assumptes objecte de l’ordre del dia. Aquest examen s’ha de fer en hores feineres.

Pel que fa a les matèries de caire econòmic que són competència de l’Assemblea General i que descriu l’Article 27, apartats 2 i 3, la documentació que s’ha de posar a disposició dels socis i sòcies o compromissaris i compromissàries per a l’examen ha de ser, com a mínim, la següent:

 • informe sobre la liquidació del pressupost de l’exercici vençut,
 • balanç i compte de resultats de l’exercici vençut,
 • pressupost del nou exercici,
 • les auditories que s’hagin practicat.

La documentació esmentada s’ha de preparar d’acord amb els criteris que estableix el capítol 6 sobre règim econòmic.

Tota la informació que es posi a disposició dels socis i sòcies ha de tenir el caràcter de reservada, no pot ser divulgada i ha de romandre a les oficines del Club

Article 32 — Celebració de l’Assemblea General

32.1. Acreditació dels socis i sòcies. Per a accedir a l’Assemblea, els socis i sòcies han d’acreditar prèviament i en forma documental la seva personalitat i condició de socis o sòcies, segons les normes que disposi la Junta Directiva. També han d’acreditar la seva personalitat, en qualsevol moment de la celebració de l’Assemblea, a requeriment de la Mesa Presidencial.

32.2. Presidència i Secretaria de l’Assemblea

L’Assemblea ha de ser presidida per una Mesa integrada només pels membres de la Junta Directiva i hi ha d’actuar com a secretari o secretària el del Club o qui el/la substitueixi.

32.3. Constitució i començament de l’Assemblea

L’Assemblea queda vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan hi assisteixen la meitat dels socis i sòcies.

En segona convocatòria, l’Assemblea queda vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre dels socis i sòcies o compromissaris i compromissàries assistents.

Entre la primera i la segona convocatòria han de transcórrer trenta minuts.

El nombre de socis i sòcies, per a calcular els quòrums d’assistència en primera convocatòria, és el total dels que resultin de l’Article 29.1.

32.4. Direcció i desenvolupament de l’Assemblea

La direcció de l’Assemblea correspon al president o presidenta, que és assistit pel secretari o secretària. El president o presidenta pot delegar en tot moment aquestes funcions en qualsevol component de la Mesa.

Els diferents punts de l’ordre del dia es tracten separadament, però la Mesa en pot canviar l’ordre.

La presidència dirigeix els debats, concedeix i retira les paraules, i disposa tots els elements necessaris per al bon ordre de la reunió.

La Mesa pot acordar, prèviament a l’Assemblea o durant la celebració d’aquesta, el nombre màxim d’intervencions i la seva durada

Abans d’iniciar la intervenció, els socis i sòcies han de dir el seu nom i el número de soci o sòcia.

El president o presidenta, o el secretari o secretària, han d’advertir els intervinents quan: depassin el temps concedit, es desviïn del tema objecte del debat, adoptin actituds o facin manifestacions que atemptin contra l’honorabilitat o el bon nom de les persones, o afectin l’ordre i la normalitat de la reunió. Si malgrat l’advertiment el soci o sòcia intervinent persisteix en el seu comportament, se li pot retirar la paraula i, si cal, se’n pot acordar l’expulsió de l’Assemblea.

32.5. Acords i votacions

Els acords de les assemblees generals es prenen per majoria simple dels assistents i assistentes, Ilevat de:

 1. la modificació dels Estatuts, que exigeix una majoria de dos terços dels assistents i assistentes, tret que s’efectuï per aplicació obligada d’una norma imperativa, cas en què no té la condició de modificació estatutària;
 2. les matèries que exigeixin majories qualificades, segons els Article 65, Article 87, Article 88 i Article 89;
 3. qualsevol altra matèria que, segons els Estatuts o la norma vigents en cada moment, exigeixi una majoria qualificada.

La Mesa ha de decidir en cada moment la forma de la votació, que pot fer-se pel procediment d’alçar-se els socis i sòcies, alçar la mà, mostrar targetes de colors diferents, o votació nominal, cridant a cada soci i sòcia.

En tots els supòsits, la votació té sempre tres alternatives: a favor, en contra i abstenció.

32.6. Acta de l’Assemblea

El secretari o secretària ha d’aixecar acta succinta de l’Assemblea; que ha de ser aprovada i signada per dos socis o sòcies elegits per l’Assemblea mateixa d’entre els presents, juntament amb el vistiplau del president o presidenta i amb el/la secretari/ària, en un termini màxim de 30 dies naturals.

32.7. Suspensió de l’Assemblea

Si a l’Assemblea es produeixen circumstàncies que n’alteren l’ordre de manera greu o que en fan impossible la continuïtat, la Mesa pot acordar la suspensió de la reunió.

L’acord de suspensió s’ha de comunicar als assistents simultàniament amb la data de la seva represa, que s’ha de fer en un termini no superior a quinze dies naturals.

SECCIÓ 3a JUNTA DIRECTIVA

Article 33 — Naturalesa i funció

La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat de govern del Club amb la funció de promoure i dirigir les activitats socials, mitjançant els actes d’administració, gestió, representació, disposició i execució que siguin necessaris per al compliment de les finalitats del RD, els mandats de l’Assemblea General i el que disposen aquests Estatuts.

Article 34 — Competències

Amb caràcter general, són competències de la Junta Directiva totes les decisions i actuacions relacionades amb el govern del Club que no quedin reservades per aquests Estatuts a l’Assemblea General.

Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, s’assenyalen les següents competències específiques de la Junta Directiva:

 1. les decisions sobre l’adquisició de la condició de soci o sòcia;
 2. la convocatòria de les assemblees generals;
 3. la convocatòria de les eleccions per a proveir els càrrecs de la Junta Directiva;
 4. l’elaboració de la memòria d’activitats, la liquidació de l’exercici i el pressupost, que s’han de presentar anualment a l’Assemblea General;
 5. la creació d’òrgans que participin i col·laborin amb la Junta Directiva, en forma de comissions o seccions, per a desenvolupar especialitzadament les diferents àrees d’activitats i responsabilitats, tot establint-ne la composició i les normes internes de funcionament. També es pot crear un òrgan en què s’agrupin els membres de les diferents comissions i seccions.

Aquests òrgans no poden substituir les facultats i responsabilitats de la Junta Directiva en les matèries de la seva competència, i s’han de limitar a col•laborar en una àrea determinada o a aconsellar sobre les matèries que se li formulin;

 1. l’administració general del Club, i la fixació del seu organigrama funcional, amb les estructures internes i de personal, per a la gestió, el seguiment i el control;
 2. el nomenament i la revocació dels empleats i empleades que tinguin la qualificació d’Alta Direcció i la fixació de les directrius de les relacions laborals amb els empleats i empleades del Club, en els aspectes retributiu, de condicions de treball i de contractació;
 3. la fixació de la política i els objectius de les activitats esportives del Club;
 4. la transcripció als Estatuts de preceptes imposats per normes imperatives, cosa que s’ha de fer conèixer a l’Assemblea General;
 5. els actes de disposició econòmica i la direcció, el seguiment i el control de les àrees financera, comptable i patrimonial del Club, sense perjudici de les facultats de l’Assemblea General;
 6. la potestat disciplinària d’acord amb el que disposa el capítol 8;
 7. la interposició d’accions, demandes o reclamacions per les vies administrativa, contenciosa, federativa o arbitral, quan siguin necessàries per a la defensa dels interessos del Club.

Article 35 — Composició, càrrecs, naturalesa i funcions   (inclou modificació assemblea 02/12/2021)

La Junta Directiva ha d’estar composta per un mínim d’onze membres i un màxim de vint-i-un.

Els càrrecs dels quals ha d’estar composta la Junta han de ser, com a mínim i necessàriament, els de president o presidenta, vicepresident o vicepresidenta, secretari o secretària i tresorer o tresorera i, facultativament, i per decisió de la Junta mateixa, fins a tres vicepresidents o vicepresidentes més, un vicesecretari o vicesecretària i els de presidents o presidentes de comissions o seccions del Club, així com els d’adjunts o adjuntes o suplents d’aquests càrrecs, que la Junta acordi nomenar per al millor govern del Club.

Tots els càrrecs de la Junta Directiva són honorífics i gratuïts.
35.1. Funcions del president o presidenta:

 1. presidir i dirigir les sessions de l’Assemblea General, de la Junta Directiva, del Senat i la de qualsevol comissió o secció a la reunió a la qual assisteixi;
 2. dirimir, amb el seu vot de qualitat, I’empat en qualsevol votació de la Junta Directiva i, si escau, de les comissions o seccions de què pugui formar part;
 3. la plena representació del RD i la Junta Directiva davant de tercers;
 4. adscriure entre els vocals de la Junta Directiva els diferents càrrecs i Ilur substitució durant la vigència del mandat;
 5. proposar la provisió transitòria de les vacants de la Junta Directiva, d’acord amb el que disposa l’Article 38.1;
 6. en el supòsit de no estar constituïda la Comissió Delegada que regula l’Article 40, adoptar provisionalment qualsevol decisió de competència col·legiada de la Junta Directiva, quan per la seva urgència no sigui possible esperar a la primera reunió convocada, amb l’obligació de donar-ne compte a la sessió immediata i obtenir-ne la ratificació;
 7. totes les altres que li encomanin aquests Estatuts

35.2. Funcions del(s) vicepresident(s) o vicepresidenta(es):

 1. exercir, en representació del president o presidenta, qualsevol de les seves funcions, quan els (les) delegui;
 2. substituir temporalment el president o presidenta en els supòsits d’absència, incapacitat transitòria o suspensió del seu mandat;
 3. substituir el president o presidenta quan aquest cessi en el càrrec durant el mandat.

Si hi ha més d’un vicepresident o vicepresidenta, el substitut o substituta ha de ser el de més grau, si han estat nomenats ordinalment, o el més antic com a soci o sòcia si tots tenen el mateix grau, Ilevat de les substitucions temporals de l’apartat b)degudes a l’absència o incapacitat transitòria del president o presidenta, en què aquest ha de designar directament el vicepresident o vicepresidenta que l’hagi de substituir;

 1. totes les altres que li encomanin aquests Estatuts
 2. En funció de les diferents àrees de gestió del Club, podran existir, en total, fins a quatre Vicepresidències:
  1. Vicepresidència responsable de l’ÀREA ECONÒMICA I PATRIMONIAL
  2. Vicepresidència responsable de l’ÀREA ESPORTIVA
  3. Vicepresidència responsable de l’ÀREA TECNOLÒGICA, D’INFRAESTRUCTURES I MANTENIMENT
  4. Vicepresidència responsable de l’ÀREA SOCIAL

35.3. Funcions del secretari o secretària:

 1. tenir la responsabilitat del registre de socis i sòcies previst a l’Article 66.1, i mantenir-hi actualitzades les dades i les anotacions a fer-hi;
 2. redactar les actes de les sessions de l’Assemblea General, de la Junta Directiva i del Senat, i tenir cura dels respectius llibres d’actes;
 3. lliurar certificacions, credencials i acreditacions, amb el vistiplau del president o presidenta;
 4. despatxar els assumptes ordinaris de la Secretaria del Club;
 5. col·laborar amb el president o presidenta en el desenvolupament de les sessions de l’Assemblea General, la Junta Directiva i el Senat, donar compte de l’ordre del dia i participar en la direcció dels debats;
 6. totes les altres que li encomanin aquests Estatuts

35.4. Funcions del vicesecretari o vicesecretària:

Substituir el secretari o secretària en els supòsits d’absència, incapacitat transitòria, suspensió o cessament del seu mandat.

35.5. Funcions del tresorer o tresorera:

 1. tenir la responsabilitat de l’àrea econòmica i financera del Club i dels actes de disposició, presentar a la Junta Directiva les propostes dels acords a adoptar sobre aquestes matèries i autoritzar amb la seva signatura els lliuraments;
 2. tenir cura de tots els !libres i documents comptables del Club;
 3. fer el seguiment del pressupost anual, donar-ne compte mensualment a la Junta Directiva i fer les propostes adients quan s’hi produeixin desviacions;
 4. preparar els informes de la liquidació de l’exercici i el pressupost que la Junta Directiva ha de sotmetre anualment a l’Assemblea General, proposar la realització de les auditories previstes ais Estatuts i signar, amb el vistiplau del president o presidenta, els documents definitius que aprovi la Junta en aquestes matèries;
 5. controlar el moviment dels fons del Club i la situació dels dipòsits, i Ilur adequació a les anotacions dels llibres comptables;
 6. lliurar els rebuts de les quotes i altres pagaments que facin els socis i sòcies;
 7. totes les altres que li encomanin aquests Estatuts.

35.6. Funcions de tots els membres de la Junta Directiva:

 1. participar en les tasques de govern de la Junta Directiva, facilitar el seu parer, consell i informe sobre totes les qüestions objecte de debat i emetre el seu vot quan la decisió es prengui per aquest procediment;
 2. desenvolupar qualsevol responsabilitat que li encomani la Junta o el president o presidenta, ja sigui formant part de qualsevol secció o comissió del Club o desenvolupant un mandat concret.

 

Article 36 — Aspirants

36.1. Si un membre de la Junta Directiva o, si s’escau, de la Comissió Gestora, es vol presentar com a candidat a les eleccions o membre d’una candidatura, ha de presentar la dimissió i cessar en el càrrec abans que s’iniciï el termini de presentació de candidatures.

36.2. En el supòsit que tots o la majoria deis membres de la Junta Directiva dimiteixin per presentar-se com a candidats a les eleccions, cal procedir tal com disposa l’Article 38.4 en matèria de constitució d’una Comissió Gestora.

36.3. No poden incorporar-se a la nova Junta Directiva posteriorment a la seva elecció i durant la primera meitat del seu mandat, aquells membres de la Junta Directiva que no dimiteixin abans del procés electoral, els membres de la Junta Electoral o els de la Comissió Gestora.

Article 37 — Durada del mandat  (inclou modificació assemblea 18/05/2023)

37.1. El mandat de la Junta és simultani per a tots els membres i té una durada de sis anys naturals, que s’inicien el dia 1 de desembre i s’acaben el 30 de novembre.

37.2. Quan es produeix la renovació de la Junta per causa del cessament anticipat del mandat anterior, segons el que preveu l’Article 38.4, la nova Junta iniciarà el mandat des del moment de la presa de possessió, que es produirà dins deis deu dies naturals següents a la data de l’elecció. En aquest supòsit, la durada del mandat serà de sis anys naturals complets, més el temps comprés entre el dia de la presa de possessió i el primer dia 1 de desembre següent a la presa de possessió.

37.3 Excepcionalment, si durant aquest segon mandat el Club es troba immers en una situació de significatives inversions, de millores estructurals o bé per circumstàncies catastròfiques generals, o particulars, sobrevingudes (meteorològiques, mediambientals, pandèmies, etc.), el President o Presidenta sortint podrà presentar-se a la reelecció per a un mandat extraordinari.

Article 38 — Provisió, cessament, suspensió i substitució. Comissió Gestora

38.1. Provisió

La provisió dels membres de la Junta Directiva per a cada mandat es fa per sufragi Iliure, directe, igual i secret entre els socis i sòcies amb dret de vot, d’acord amb el que disposa la secció 4 d’aquest capítol.

També poden proveir-se transitòriament els membres de la Junta en el cas que no s’hagin proveït la totalitat de càrrecs a les eleccions, o per a substituir els que cessin o quedin suspesos en el càrrec durant la vigència del mandat, d’acord amb el que regula aquest article. Aquesta provisió de vacants no és aplicable en els supòsits de cessaments simultanis i generalitzats de components de la Junta, quan superin els paràmetres que fixa l’Article 38.4, i no afecta la substitució del president o presidenta quan cessi en el càrrec durant el mandat, d’acord amb el que estableix l’Article 35.2, apartat c). Aquest supòsit de provisió transitòria queda subjecte a les normes següents:

 1. el nomenament ha de ser acordat per la Junta Directiva, a proposta del president o presidenta, i ha de recaure sobre els socis i sacies que tinguin les condicions que exigeix l’Article 44;
 1. el nomenament és provisional i queda condicionat a la ratificació de la primera Assemblea General que se celebri. Si no hi és ratificat, ha de cessar immediatament, sense que això afecti la plena validesa i eficàcia de les seves actuacions durant el temps provisional que hagi exercit el càrrec;
 1. la durada del mandat ha de ser per al temps que li resti al conjunt de la Junta Directiva, Ilevat que hagi estat nomenat per a substituir un membre de la Junta Directiva amb el mandat en suspens, cas en què el mandat del substitut o substituta ha de quedar limitat al temps de l’esmentada suspensió i ha de cessar al moment de reintegrar-se el substituït o substituïda.

38.2. Cessament

El cessament deis membres de la Junta Directiva es produirà per alguna de les causes següents:

 1. per l’acabament del mandat pel qual van ser elegits;
 2. per la pèrdua de la condició de soci o sacia del Club;
 3. per mort o incapacitat permanent que impedeixi l’exercici del càrrec;
 4. per la pèrdua de les condicions que fixa l’Article 44 per a ser elegit, o de qualsevol altra condició que estatutàriament o legalment sigui exigible per a l’exercici del càrrec;
 5. per aprovació d’un vot de censura;
 6. per dimissió o renúncia individual del membre, acceptada per la Junta Directiva;
 7. per la dimissió o renúncia generalitzada en els supòsits i condicions regulats en l’Article 38.4;

38.3. Suspensió

La suspensió dels membres de la Junta Directiva es produirà per alguna de les causes següents:

 1. a sol licitud de l’interessat o interessada, quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la Junta;
 2. per la sanció disciplinaria consistent en la suspensió de la condició de soci o sòcia, acordada per la Comissió de Disciplina a què es refereix l’Article 60 i mitjançant el procediment establert a l’Article 75.
 3. per inassistència sense causa justificada, de manera reiterada, a les reunions de la Junta Directiva.

38.4. Cessament generalitzat deis membres de la Junta. Comissió Gestora

Si la dimissió, la renúncia o el cessament deis membres de la Junta Directiva es produeix de manera simultània i generalitzada, s’ha de constituir una Comissió Gestora que substitueixi la Junta Directiva.

Es considera que el cessament té caràcter simultani i generalitzat si es dóna un deis supòsits següents:

 1. quan les vacants siguin més del 50 % del nombre de membres de la Junta, al moment de cessament, incloent-hi el president o presidenta;
 2. quan les vacants siguin de més del 75 % del nombre de membres de la Junta al moment del cessament, encara que no afectin el president o presidenta;
 3. sempre que la Junta resti constituïda per menys de cinc persones.

 

 

De la norma anterior, se n’exceptua la dimissió simultània i generalitzada de membres de la Junta quan tingui per causa la decisió de presentar-se a unes noves eleccions convocades per la finalització del mandat, en acatament de la incompatibilitat que regula l’Article 44, apartat f). En aquest supòsit, si resten a la Junta un mínim d’un terç del nombre dels seus membres al moment del cessament, la Comissió Gestora no s’ha de constituir i la Junta, amb els membres que li restin, mantindrà les seves funcions durant el període transitori del procés electoral. En el supòsit que no resti el mínim d’un terç de membres de la Junta, els membres que no hagin dimitit, juntament amb els titulars de la Junta Electoral elegida per a aquell procés, s’han de constituir en Junta Provisional mentre duri el procediment de sufragi.

La Comissió Gestora ha d’estar composta per un nombre de membres no inferior al 50 % del total de membres de la Junta Directiva al moment del cessament, amb un mínim de set membres i respectant el principi de paritat.

Esdevé president o presidenta nat de la Comissió Gestora el qui ho sigui de la Comissió Econòmica, el qual, designarà lliurement la resta de membres d’entre els integrants de la Junta cessada, els integrants de la Comissió Econòmica i els de la Comissió de Disciplina. També nomenaran els càrrecs que hagin d’ocupar els designats o designades i el nombre total deis membres, entre el mínim i el màxim indicats.

En cas que la presidència de la Comissió Econòmica estigui vacant, o el titular no accepti el nomenament, l’ha de substituir el vicepresident o vicepresidenta d’aquesta Comissió. En cap cas no poden ser designats per a la Comissió Gestora membres de la Junta cessada, quan hagin estat subjectes passius d’un vot de censura.

La Comissió Gestora ha d’exercir les funcions de govern, administració i representació que escauen a la Junta Directiva, però limitades als actes necessaris i imprescindibles per al manteniment de les activitats normals del Club i la protecció deis seus interessos.

La funció principal de la Comissió Gestora és la convocatòria d’eleccions per a constituir una nova Junta Directiva, cosa que ha de fer en el termini de tres mesos des que els seus membres hagin pres possessió deis seus càrrecs. En aquest supòsit, la votació no es pot celebrar entre els dies 15 i 30 de novembre.

 

Article 39 — Règim de funcionament

39.1. Periodicitat de les reunions

La Junta Directiva es reunirà tantes vegades com calgui i en tot cas una vegada al mes, podent-ne exceptuar el mes d’agost.

39.2. Convocatòria

La Junta és convocada pel secretari o secretaria, a iniciativa del president o presidenta.

També en poden demanar la convocatòria un terç dels membres i, en aquest cas, s’ha de celebrar dins dels set dies següents. Si no es convoca dins d’aquests dies, la pot convocar directament el membre de la Junta Directiva de més edat dels signants de la sol licitud.

A la convocatòria s’hi ha de fer constar l’ordre del dia, i s’ha de trametre amb una antelació mínima de trenta-sis hores excepte si és d’urgència, cas en què pot ser convocada en un termini menor.

 • Assistència i quòrum necessari

Perquè la Junta estigui vàlidament constituïda hi han de ser presents, almenys, la meitat dels membres que la componen.

Poden assistir a les juntes directives, amb veu però sense vot, el personal d’Alta Direcció o qualsevol altre empleat o empleada del Club la presència del qual sigui necessària per a informar sobre matèries concretes.

També hi poden assistir, amb veu però sense vot, els presidents o presidentes o membres de comissions o seccions del Club que no siguin membres de la Junta, quan hi siguin convocats.

39.4. Informació prèvia

Abans de la celebració de la reunió de la Junta, tots els membres de la Junta Directiva poden demanar la informació que necessitin sobre els temes a tractar a l’ordre del dia.

39.5. Direcció de les reunions i acords

El president o presidenta, auxiliat pel secretari o secretària, dirigeix les reunions de la Junta i ordena el debat i les intervencions dels membres de la Junta Directiva.

Els acords s’han d’adoptar per majoria dels membres de la Junta Directiva presents

Els membres de la Junta Directiva poden demanar que consti a l’acta el sentit o una breu explicació del seu vot.

En cas d’empat, el vot del president o presidenta és diriment.

39.6. Adopció de decisions urgents

Sempre que ho acceptin expressament tots els membres i que quedi garantida en tot cas l’autenticitat dels que intervenen en l’adopció de les decisions, la Junta Directiva pot adoptar els seus acords per correu electrònic, fax, videoconferència i mitjans tècnics anàlegs. En aquests supòsits, la corresponent acta es redacta junt amb els justificant de fax, correus electrònics o suports corresponents.

Aquesta possibilitat és extensible a la resta d’òrgans complementaris de què disposi la Junta Directiva.

39.7. Confidencialitat de les reunions

Tots els membres de la Junta Directiva i la resta d’assistents estan obligats a mantenir el caràcter confidencial de les deliberacions de la Junta, i no estan facultats per a divulgar-les.

39.8. Actes de les reunions

El secretari o secretària aixecarà acta de les reunions de la Junta Directiva, tot fent un resum dels temes tractats i de les intervencions, i hi ha de reflectir els acords.

A cada reunió de la Junta Directiva s’ha de Ilegir l’acta de la sessió anterior, i s’ha de sotmetre a l’aprovació. Si hi ha esmenes o observacions, s’hi han de fer constar.

El secretari o secretària ha d’aixecar acta de les reunions de la Junta Directiva, que han de ser sotmeses a l’aprovació de la Junta mateixa, i les ha d’arxivar o transcriure al llibre corresponent, amb la seva signatura i el vistiplau del president o presidenta o el membre que el (la) substitueixi.

Article 40 — Comissió Delegada

Dins la Junta Directiva es pot constituir una Comissió Delegada amb un màxim de dos terços dels membres de la Junta Directiva, que ha d’estar integrada pels membres que designi el president o presidenta, entre els quals hi ha de figurar necessàriament el president o presidenta, un vicepresident o vicepresidenta, el secretari o secretària i el tresorer o tresorera

La Comissió Delegada s’ha de reunir a iniciativa del president o presidenta tantes vegades com calgui, i tindrà les funcions següents:

 1. estudiar i preparar els temes que s’hagin de sotmetre a la Junta Directiva;
 2. adoptar provisionalment qualsevol decisió de competència col·legiada de la Junta Directiva, quan per la seva urgència no sigui possible esperar a la primera reunió convocada, amb l’obligació de donar-ne compte a la sessió immediata i obtenir-ne la ratificació;
 3. prendre decisions sobre aquelles qüestions que li hagi delegat expressament la Junta Directiva i donar-ne compte a la primera reunió d’aquesta.

 

Article 41 — Responsabilitat dels components de la Junta Directiva

Els membres de la Junta Directiva són responsables de la seva actuació davant l’Assemblea General.

També són responsables mancomunadament davant els socis i sòcies, per les actuacions que puguin haver adoptat en l’àrea econòmica i financera del Club que contravinguin les disposicions d’aquests Estatuts i les normes de la secció 2 del capítol 3 del reglament de règim i funcionament intern dels clubs aprovat pel Decret 145/1991, de 17 de juny, del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, tret dels membres de la Junta Directiva que hagin votat en contra de l’acord del qual es derivi la responsabilitat.

El cessament parcial de membres de la Junta abans d’acabar el mandat no els allibera de les responsabilitats que hagi pogut contraure la Junta fins al moment del cessament.

SECCIÓ 4a ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA. PROCEDIMENT ELECTORAL

Article 42 — Fases del procés electoral i calendari

El procediment per a l’elecció dels membres de la Junta Directiva del RD s’ajusta a les següents fases i calendari:

FASES CALENDARI (Terminis)

 • Publicació de la convocatòria d’eleccions i del sorteig per a l’elecció dels membres de la Junta i la Mesa Electoral
 • Sorteig per a la designació dels membres de la Junta i de la Mesa Electoral (5 dies naturals)
 • Acte de constitució de la Junta i de la Mesa Electoral (2 dies naturals)
 • Exposició del cens electoral i reclamacions contra el cens electoral (5 dies naturals)
 • Resolució de les reclamacions per part de la Junta Electoral i aprovació del cens definitiu (3 dies naturals)
 • Presentació de candidatures (7 dies hàbils)
 • Proclamació de candidatures (3 dies hàbils)
 • Campanya electoral (7 dies hàbils)
 • Jornada de reflexió (1 dia natural)
 • Dia de les eleccions, escrutini i proclamació dels guanyadors o guanyadores (1 dia natural)

Article 43 — Condicions per a ser elector o electora

Són electors i electores els socis i sòcies en els quals concorrin les condicions següents:

 1. ser major d’edat i no estar legalment incapacitat,
 2. tenir una antiguitat mínima com a soci o sòcia de sis mesos,
 3. no tenir suspesa la condició de soci o sòcia
 4. estar inclòs al cens electoral vigent d’acord amb l’Article 49

Article 44 — Condicions per a ser elegible

 1. ser major d’edat i no estar legalment incapacitat;
 2. tenir una antiguitat mínima com a soci o sòcia de sis mesos al moment de convocar-se les eleccions;
 3. no tenir suspesa la condició de soci o sòcia al moment de convocar-se les eleccions;
 4. no haver estat vinculat al Reus Deportiu, com a esportista, entrenador o entrenadora, tècnic o tècnica o empleat o empleada, en els dos anys anteriors a la convocatòria;
 5. no haver estat sancionat disciplinàriament pel Club, per infracció molt greu dins dels cinc anys anteriors a la convocatòria de les eleccions;
 6. haver presentat la dimissió i cessat en el càrrec abans d’iniciar-se la fase VI del procés electoral (presentació de candidatures), en el supòsit que l’aspirant sigui membre de la Junta Directiva o de la Comissió Gestora que hagi convocat les eleccions i vulgui presentar-se a la reelecció;
 7. estar inclòs al cens electoral vigent;
 8. respecte del candidat o candidata a president o presidenta, tenir veïnatge civil català.

Article 45 — Convocatòria de les eleccions

La convocatòria de les eleccions l’ha de fer la Junta Directiva del Club o la Comissió Gestora regulada a l’Article 38.4, d’acord amb les normes següents:

45.1. Terminis

Quan la convocatòria sigui a causa de la finalització del termini ordinari del mandat, que no es pot anticipar tret del supòsit previst a l’Article 38.4 de nomenament de la Comissió Gestora, s’ha de fer dins els darrers sis mesos de la seva vigència, i amb l’antelació necessària perquè les eleccions es facin abans d’acabar el mandat.

Quan la convocatòria sigui conseqüència de la finalització anticipada del mandat de la Junta Directiva, amb nomenament de Comissió Gestora, d’acord amb el que preveu l’Article 38.4, la convocatòria l’ha de fer aquesta Comissió dins els tres mesos següents a la presa de possessió dels càrrecs.

Les eleccions a la presidència del Club s’han de celebrar entre el 15 de octubre i el 15 de novembre immediatament anteriors a la finalització del mandat, tret que això no sigui possible perquè es tracti del supòsit regulat a l’Article 38.4 de nomenament de Comissió Gestora. En qualsevol cas, s’ha de procurar que les eleccions se celebrin en un dia en què es disputi al Pavelló un partit de competició oficial del primer equip d’hoquei sobre patins.

45.2. Publicació

La convocatòria s’ha d’inserir al tauler d’anuncis existent al domicili del Club i s’ha de fer pública mitjançant l’anunci almenys en un diari d’àmplia difusió a Reus o per tramesa directa als socis i sòcies. També s’ha de comunicar a la Federació Catalana d’Hoquei sobre patins.

45.3. Informació de la convocatòria

La convocatòria ha de donar, com a mínim, informació de les circumstàncies següents:

 1. nombre de candidats i candidates a presentar, que pot ser decidit per cada candidatura, entre el mínim d’onze i el màxim de vint-i-un que fixa l’Article 35;
 2. data d’expiració del mandat;
 3. condicions per a ser elector o electora i elegible que estableixen els Article 43 i Article 44;
 4. dia i lloc del sorteig públic per a designar els membres de la Junta Electoral i de la Mesa Electoral, que s’ha de realitzar dins els cinc dies naturals següents al de la publicació de la convocatòria;
 5. terminis d’exposició del cens electoral, i forma i tràmit de les reclamacions relacionades amb el cens;
 6. termini i condicions per a la presentació de candidatures, amb nombre mínim de butlletes de suport de socis i sòcies que ha de candidatura
 7. dia, lloc i horari de les eleccions, que no pot ser inferior a dotze hores. L’acte de les votacions s’ha de dur a terme en el si d’una assemblea general convocada a l’efecte;
 8. distribució de les urnes entre el cens;
 9. forma d’acreditació dels electors i electores d’acord amb el que estableix 55.1.

Article 46 — Junta Electoral

La Junta Directiva del Club, o la Comissió Gestora, si escau, simultàniament a l’acord de convocatòria d’eleccions, ha de disposar la constitució de la Junta Electoral, d’acord amb les normes següents:

46.1. Composició

Ha d’estar integrada per cinc socis o sòcies, elegits per sorteig entre tots els socis i sòcies que tinguin les condicions previstes a l’Article 43.

46.2. Designació

La designació dels membres de la Junta Electoral s’ha de fer per sorteig al domicili del Club, en un acte públic per als socis i sòcies. Hi ha d’actuar com a secretari o secretaria el de la Junta Directiva, que n’ha d’aixecar acta. Hi ha d’assistir un notari o notaria que en doni fe.

A l’efecte de designar els components de la junta electoral per sorteig s’ha de convocar una assemblea general i dur a terme el citat sorteig entre els assistents a la mateix; escollint cinc titulars i altres cinc suplents.

46.3. Naturalesa del càrrec i substitució

El càrrec de membre de la Junta Electoral és obligatori, honorífic i gratuït, i és incompatible amb la condició de candidat o candidata a les eleccions o de familiar de candidat o candidata, per afinitat o consanguinitat, fins al tercer grau. Si es produeix aquesta incompatibilitat o concorre en el designat o designada alguna circumstància justificativa de la seva renúncia o de l’impossibilitat d’exercir el càrrec, ha de ser substituït pels suplents pel mateix ordre en què hagin estat escollits al sorteig.

Si els elegits com a titulars o suplents per a compondre la Junta Electoral no compareixen a prendre possessió dels càrrecs o rebutgen el mandat, han de ser substituïts per socis i sòcies del Club designats per la Junta Directiva en els quals concorrin les condicions previstes a l’Article 43.

46.4. Funcions de la Junta Electoral:

 1. conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis i sòcies respecte al cens o les llistes electorals;
 2. admetre o rebutjar les candidatures, i proclamar-les;
 3. a instancia de qualsevol soci o sòcia, candidat o candidata, o per iniciativa pròpia, decidir sobre qualsevol incident que sorgeixi durant el procés electoral que pugui constituir una infracció o desviació de la normativa electoral, o afectar els principia de publicitat, igualtat d’oportunitats i no-discriminació, i llibertat o secret del vot, que informen el procés electoral
 4. conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis i sòcies, candidats i candidates en qualsevol fase del procés electoral;
 5. juntament amb la Mesa Electoral publicar el resultat de les eleccions i la comunicació i el lliurament de la documentació a què fa referència l’Article 55.4

46.5. Constitució de la Junta Electoral

Dins els dos dies naturals següents a la designació, i al domicili del Club, s’ha de constituir la Junta Electoral i els designats o designades han de prendre possessió dels càrrecs.

A l’acte de constitució, i entre els designats o designades, s’ha d’escollir el president o presidenta de la Junta. En absència del president o presidenta, l’ha de substituir, d’entre ells, el de major antiguitat com a soci o sòcia.

46.6. Funcionament de la Junta Electoral

La Junta Electoral s’ha de reunir totes les vegades que calgui per a dur a terme les seves funcions.

Ha d’actuar com a secretari o secretària de la Junta Electoral, amb veu però sense vot, el secretari o secretària de la Junta Directiva del Club, que ha d’aixecar acta de totes les reunions i hi ha de reflectir els acords assolits. Les actes les ha de signar el secretari o secretària, amb el vistiplau del president o presidenta.

Les convocatòries de la Junta Electoral les ha de fer el secretari o secretària. Les reunions de la Junta Electoral s’entenen vàlidament constituïdes si hi assisteixen, almenys, tres dels cinc membres. Els acords s’han d’adoptar per majoria dels assistents en cas d’empat, el vot del president o presidenta és decisori.

Article 47 — Mesa Electoral

La Junta Directiva del Club, o la Comissió Gestora si escau, simultàniament a l’acord de convocatòria d’eleccions, ha de disposar la constitució de la Mesa Electoral, d’acord amb les normes següents:

47.1. Composició

Ha d’estar composta per cinc socis o sòcies, elegits per sorteig entre tots els socis i sòcies que tinguin les condicions previstes a l’Article 43.

47.2. Designació

La designació dels membres de la Mesa Electoral s’ha de fer per sorteig, en un acte públic per als socis i sòcies. Hi ha d’actuar com a secretari o secretària el de la Junta Directiva, que n’ha d’aixecar acta. Hi ha d’assistir un notari o notària que en doni fe.

A l’efecte de designar els component de la junta electoral per sorteig s’ha de convocar una assemblea general i dur a terme el citat sorteig entre els assistents a la mateix; escollint cinc titulars i altres cinc suplents.

47.3. Naturalesa del càrrec i substitució

El càrrec de membre de la Mesa Electoral és obligatori, honorífic i gratuït, i és incompatible amb la condició de candidat o candidata a les eleccions o de familiar de candidat o candidata, per afinitat o consanguinitat, fins al tercer grau. Si es produeix aquesta incompatibilitat o concorre en el designat o designada alguna circumstància justificativa de la renúncia o de l’impossibilitat d’exercir el càrrec, ha de ser substituït pels suplents pel mateix ordre en què hagin estat escollits al sorteig

Si els designats com a titulars o suplents per a compondre la Mesa Electoral no compareixen per a prendre possessió dels càrrecs o rebutgen el mandat, hauran de ser substituïts per socis o sòcies del Club designats per la Junta Directiva en els quals concorrin les condicions previstes a l’Article 43.

47.4. Funcions de la Mesa Electoral:

 1. presidir i controlar l’acte de les votacions amb els objectius de facilitar l’exercici del dret de vot i vetllar per la màxima puresa del procés;
 2. designar els empleats i empleades del Club o terceres persones que, per delegació de la Mesa, atenguin el procés de votació durant tota la jornada electoral i el posterior escrutini a les diferents urnes, i en proveeixin les substitucions, els relleus per a descansar o el reforçament de les dotacions personals als moments de màxima afluència de votants;
 3. autoritzar els interventors o interventores que, d’entre els socis i sòcies, hagin nomenat els candidats i candidates;
 4. Lliurar els distintius i les acreditacions que estableixi el Club a favor de totes les persones que participin en el procés electoral;
 5. controlar la identificació dels socis i sòcies votants, Ilur condició d’electors i electores, l’emissió del vot i el dipòsit correcte de les paperetes a les urnes corresponents, mitjançant la seva activitat personal durant la jornada electoral, i comunicar les normes i instruccions adients als servidora i servidores de les diferents urnes;
 6. disposar l’inici de l’escrutini i el recompte dels vots a cada urna, i fer l’escrutini i el recompte global de totes les urnes;
 7. resoldre amb promptitud tots els incidents, consultes o reclamacions que sorgeixin el dia de les votacions;
 8. estendre l’acta de les votacions, amb especificació de:
 • total de socis i sòcies amb dret de vot,
 • total de socis i sòcies que han votat,
 • total de vots vàlids obtinguts per a cada candidatura,
 • total de vots en blanc, total de vots anul·lats,
 • descripció de les incidències de relleu que s’hagin pro durant la jornada electoral,
 • transcripció de les reclamacions que s’hagin produït i de les resolucions adoptades per la Mesa,
 • transcripció de les manifestacions que vulguin fer els candidats i candidates o Ilurs interventors o interventores
 1. juntament amb la Junta Electoral, publicar el resultat de les eleccions, i fer la comunicació i el Iliurament de la documentació a què fa referència I ‘Article 55.4.

47.5 Constitució de la Mesa Electoral

Dins dels dos dies naturals següents a la designació, i al domicili del Club, s’ha de constituir la Mesa Electoral i els designats i designades han de prendre possessió dels càrrecs.

A l’acte de constitució, i entre els designats o designades, s’han d’escollir el president i presidenta, i el secretari o secretària de la Mesa Electoral. En absència del president o presidenta, l’ha de substituir, d’entre ells, el de major antiguitat com a soci o sòcia. secretari o secretària de la Mesa Electoral ha de ser auxiliat en les seves funcions pel secretari o secretaria de la Junta Directiva del Club, que ha de participar a les reunions de la Mesa amb veu, però sense vot.

47.6. Funcionament de la Mesa Electoral

La Mesa Electoral s’ha de reunir totes les vegades que calgui per a dur a terme les seves funcions i, fonamentalment, ha de ser present durant tota la jornada electoral, des de dues hores abans d’obrir les urnes i fins a la finalització de l’acte i la proclamació dels resultats.

Les convocatòries de la Mesa Electoral les ha de fer el secretari o secretaria, a proposta del president o presidenta. Les reunions de la Mesa Electoral s’entenen vàlidament constituïdes si hi assisteixen, almenys, tres dels cinc membres. Els acords s’han d’adoptar per majoria dels assistents i, en cas d’empat, el vot del president o presidenta és decisori.

Article 48 — Reclamacions en matèria electoral

Totes les reclamacions en matèria electoral, Ilevat de les que es produeixin el dia de les votacions, s’han de fer davant la Junta Electoral, dins dels tres dies hàbils següents a l’acte, fet o decisió objecte de la impugnació.

La Junta Electoral ha de dictar resolució dins els tres dies hàbils següents a la presentació de la reclamació. Si en aquest termini no s’ha resolt expressament, queda oberta la via de recurs.

Si la reclamació es produeix el dia de les eleccions, per actes, fets o decisions relacionats amb les votacions, la reclamació s’ha de presentar davant la Mesa Electoral, que les ha de resoldre dins de la jornada electoral.

Les resolucions de la Junta Electoral i de la Mesa Electoral són executives immediatament.

Contra les resolucions, expresses o presumptes, de la Junta o la Mesa Electorals, que decideixin reclamacions, es pot recórrer davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana de Patinatge, dins el termini dels tres dies hàbils següents al de la notificació de l’acord objecte de recurs o al d’aquell en què la reclamació s’entengui desestimada per no haver-se notificat cap resolució expressa en el termini establert. Contra les resolucions, expresses o presumptes, d’aquest Comitè, es pot recórrer davant el Tribunal Català de l’Esport dins el termini de deu dies hàbils següents al de la notificació de l’acord objecte de recurs o al d’aquell en què el recurs s’entengui desestimat per no haver-se notificat cap resolució expressa en el termini establert. Amb aquesta resolució queda exhaurida la via administrativa.

Totes les reclamacions en matèria electoral s’han de fer per escrit i han d’anar signades pel reclamant o reclamants, amb indicació del número del document d’identitat i el de soci o sòcia del Club.

Les reclamacions s’han de presentar al domicili del Club, els dies i hores hàbils de funcionament de les oficines, i els reclamants poden demanar que els sigui lliurat un rebut de la presentació.

Les notificacions de les resolucions de la Junta Electoral i la Mesa Electoral s’han de fer directament als reclamants mateixos, si hi són presents o han estat prèviament convocats per a aquest acte de notificació, o per qualsevol mitjà que en garanteixi la rebuda.

Article 49 — Cens d’electors i electores i cens electoral
49.1. Elaboració

El Club, amb els mitjans materials i personals de la seva oficina, és l’encarregat de la formació del cens d’electors i electores mitjançant l’elaboració d’un fitxer de tots els socis i sòcies del Club amb dret de vot.

El cens d’electors i electores s’elabora permanentment i l’actualitza mensualment mitjançant la relació, que pot controlar i revisar, d’altes, baixes i altres dades que amb la mateixa periodicitat remet el Club.

El cens d’electors i electores està confeccionat per ordre numèric de socis i sòcies i hi ha de constar el número de soci o sòcia, el nom complet, el número de DNI o passaport, la data d’ingrés i la data de naixement del soci o sòcia.

El cens d’electors i electores ha d’estar permanentment a disposició dels socis i sòcies, que poden consultar les seves pròpies dades personals a l’oficina del Club dins les hores habituals de funcionament d’aquesta i, si escau, fer les reclamacions adients, que han de ser resoltes pel mateix Club.

49.2. Exposició, consultes i reclamacions del cens en període electoral

Per a cada elecció s’ha d’utilitzar el cens d’electors i electores vigent el dia de la convocatòria, entenent per vigent el tancat el dia de la convocatòria

Des de l’endemà de la constitució de la Junta Electoral, i durant el termini de cinc dies naturals, han de quedar exposades i a disposició dels socis i sòcies, a l’oficina del Club, les llistes de socis i sòcies amb dret de vot, que componen el cens electoral.

Abans de l’exposició pública, el cens d’electors i electores s’ha de presentar a la Junta Electoral, que l’ha d’identificar i de contrastar amb la seva signatura. D’aquesta presentació i aquest contrast se n’ha d’aixecar acta, on ha de constar el nombre de fulls que componen la relació i el total de socis i sòcies que comprèn. La Junta Electoral pot demanar un duplicat de les llistes de socis i sòcies, que ha de restar sota la seva custòdia

Durant el termini de l’exposició pública del cens electoral, qualsevol soci o sòcia el pot consultar i demanar els aclariments adients.

Les consultes s’han de fer dins les hores habituals de funcionament de l’oficina del Club.

Dins el període d’exposició de les Instes, els socis i sòcies poden reclamar per les omissions o inclusions indegudes del cens, o sollicitar les rectificacions per les errades que hi observin. Totes les peticions o reclamacions s’han de fer per escrit davant la Junta Electoral. Els terminis per a la resolució de la Junta Electoral, i els recursos contra aquesta, són els que s’assenyalen a l‘Article 48.

49.3. Aprovació del cens electoral definitiu

Un cop finalitzada la IV fase del procés electoral (exposició del cens electoral), dins els tres dies naturals següents, i una vegada depurades les reclamacions o observacions que hagin fet els socis i sòcies, la Junta Electoral ha d’aprovar el cens definitiu de socis i sòcies del RD que tindran la condició d’electors.

D’aquesta aprovació se n’ha d’aixecar acta, i la Junta Electoral, amb la seva signatura, ha d’autenticar i contrastar la Insta definitiva de socis i sòcies electors. A l’acta hi ha de constar el nombre definitiu de fulls que componen el cens, i el total de socis i sòcies electors.

Aquesta llista, que ha de quedar sota custòdia de la Junta Electoral a l’oficina del Club, és el cens electoral definitiu i no pot ser objecte de cap modificació durant la resta del procés electoral.

Article 50 — Candidatures

50.1. Termini per a la presentació

Des del dia següent a l’aprovació definitiva del cens per part de la Junta Electoral, i durant un termini de set dies hàbils, es poden presentar candidatures per a la Junta Directiva del RD. El termini final per a presentar candidatures queda tancat a les 21 hores del setè dia hàbil

50.2. Caràcter, forma i composició de les candidatures i requisits per a la presentació.

Les candidatures han de ser tancades i s’han de votar en bloc.

Les candidatures han d’estar integrades per un nombre de candidats no inferior a onze ni superior a vint-i-un, encapçalats pel candidat o candidata a president o presidenta.

No pot formar part de cap candidatura el president o presidenta sortint que hagi esgotat el màxim de dos mandats consecutius establert a l’Article 37.2.

Les candidatures s’han de presentar a la Junta Electoral, per escrit i per duplicat, i han de contenir les dades següents:

 • relació dels noms i els cognoms dels candidats i candidates i, juntament a cada nom, la signatura del candidat o candidata, acreditativa de la seva conformitat. En els candidats i candidates hi han de concórrer les condicions que estableix l’Article 44;
 • fotocòpies dels carnets de soci o sòcia dels candidats i candidates i dels documents d’identitat, per les dues cares;
 • fotocòpia de la documentació acreditativa del veïnatge civil català del candidat o candidata a president o presidenta.

A la candidatura, no s’hi ha d’incloure cap referència ni relació dels diferents càrrecs de la Junta, Ilevat del de president o presidenta, que ha de correspondre al candidat o candidata que encapçali la relació. Si els membres de la candidatura ho creuen convenient, hi poden adjuntar una relació de les dades biogràfiques i els mèrits dels aspirants a candidats i candidates.

Juntament amb la candidatura s’han de Iliurar les butlletes de suport dels socis i sòcies a què fan referència l’apartat 4.

50.3. Si un soci o sòcia membre de la Junta Directiva del Club, Comissió Gestora o Junta Electoral es vol presentar com a candidat a les eleccions o membre d’una candidatura, ha de presentar la dimissió i cessar en el càrrec abans que s’iniciï el termini de presentació de candidatures.

50.4. Suport dels socis i sòcies a les candidatures

Per a obtenir la proclamació de la Junta Electoral, les candidatures han de ser proposades pel 5 % dels socis i sòcies.

Per a acreditar aquest suport, cada candidatura ha d’anar acompanyada, al moment de presentar-la, de les butlletes acreditatives, d’acord amb les normes següents:

 1. els socis i sòcies només podran donar suport a una sola candidatura. Es consideraran nul·les totes les butlletes que un mateix soci o sòcia signi a favor de més d’una candidatura
 2. el soci o sòcia que signi una butlleta de suport ha d’estar inclòs al cens electoral definitiu aprovat per la Junta Electoral;
 3. les butlletes s’han d’omplir amb el model oficial que editi el Club per a cada procés electoral i que ha de tenir, com a mínim, les característiques següents:
 • hi ha de figurar el nom i l’escut del RD, i la referència a l’any de les eleccions a celebrar;
 • en lloc destacat i amb lletra llegible, hi ha de figurar el nom del soci o sòcia proposant, amb la declaració de ser major d’edat i no estar incapacitat, de tenir una antiguitat mínima com a soci o sòcia d’un any al moment de convocar les eleccions, i de no tenir suspesa la condició de soci o sòcia;
 • també en lloc destacat, i imprès a la butlleta oficial editada pel Club, hi ha de figurar el nom del candidat o candidata a president o presidenta que encapçali la candidatura;
 • en un requadre de la butlleta s’ha d’adjuntar una còpia fotogràfica o fotoestàtica del document nacional d’identitat o equivalent en el cas de persones estrangeres, permís deconduir o passaport del soci o sòcia que doni el suport;
 • en un altre requadre hi ha de constar el número de soci o sòcia, el número del document d’identitat i, per últim, la data en què fa la proposta i la signatura completa;
 • en un requadre a la part superior dreta de la butlleta, s’hi ha de deixar un espai per a numerar correlativament les propostes que presentin les candidatures.
 1. des de l’inici de la fase IV del procés electoral els aspirants a candidats i candidates a la presidència del Club poden sol·licitar a la Junta Electoral que se’ls facilitin butlletes oficials de suport amb el seu nom imprès. La sol·licitud s’ha de fer per escrit, amb indicació del nombre de butlletes demanades. La Junta Electoral ha de Iliurar en el termini màxim de trenta-sis hores les butlletes demanades, les quals, fins al doble de les necessàries per a obtenir la proclamació com a candidat o candidata, són gratuïtes. Les que es demanin excedint-se d’aquest límit són a càrrec del sol·licitant;
 1. les butlletes de propostes de suport que aporti cada candidatura han de ser numerades i ordenades pel número de soci o sòcia, de menor a major;
 1. les butlletes de propostes de suport que aporti cada candidatura han de ser numerades i ordenades
 1. la Junta Electoral ha d’acusar recepció de les candidatures que li siguin lliurades dins el termini establert, i n’ha de signar la còpia. El secretari o secretària, amb el vistiplau del president o presidenta, i prèvies les comprovacions necessàries, ha d’estendre una diligència acreditativa del nombre de butlletes de suport aportades per la candidatura, amb especificació del dia i l’hora en què hagin estat presentades. S’ha de Iliurar un exemplar d’aquesta diligència als aspirants a candidats i candidates a la presidència.

50.5. Proclamació de les candidatures

Dins els tres dies hàbils següents a la finalització del termini per a presentar candidatures, la Junta Electoral ha de comprovar que en els candidats i candidates presentats i els socis i sòcies que els proposen hi concorrin les condicions que exigeixen els Estatuts, que s’hagin complert els tràmits i terminis d’aquesta fase del procés electoral, que les candidatures hagin rebut el suport del nombre mínim de socis i sòcies que exigeix l’apartat 4. Especialment, la Junta Electoral ha de comprovar la validesa de les butlletes de suport que aportin les candidatures, i est candidats i candidates i als socis i sòcies mateixos l’aportació de dades necessàries per a constatar-ne l’autenticitat.

Si una candidatura està integrada per algun soci o sòcia o socis o sòcies que no reuneixen les condicions per a ser elegibles conserva la validesa, respecte a la resta dels candidats i candidates, sempre que l’invalidat o invalidada no siguiel candidat o candidata a president o presidenta i que el nombre total de candidats que resti sigui igual o superior al mínim necessari d’onze. En cas que quedi invalidat l’aspirant a president o presidenta o que la resta de candidats i candidates no assoleixin el mínim d’onze, resta invalidada tota la candidatura.

Un cop finalitzada aquesta tasca de comprovació, la Junta Electoral ha de proclamar les candidatures que tindran dret a participar a les eleccions per haver assolit tots els requisits exigits pels Estatuts, i ha de refusar les candidatures que no hagin complert aquests requisits.

La proclamació o el rebuig de les candidatures, o de membres individuals d’aquestes, així com el nombre de propostes vàlides de suport de socis i sòcies, s’han de reflectir en l’acta que ha d’aixecar la Junta Electoral. La denegació de les candidatures ha de ser motivada. S’ha de notificar una certificació de l’acta al candidat o candidata a president o presidenta de cada candidatura.

Contra l’acord de la Junta Electoral que denegui la proclamació d’una candidatura o d’algun o alguns membres d’una candidatura es poden interposar les reclamacions i els recursos previstos a l’Article 48.

Dins els dos dies hàbils següents a la proclamació de les candidatures, la Junta Electoral ha de trametre una certificació de l’acta de proclamació al president o presidenta de la Federació Catalana d’Hoquei sobre patins i a la Junta Directiva del Club o a la Comissió Gestora.

Article 51 — Proclamació d’una única candidatura

En cas que només es presenti o resti vàlida una única candidatura, la Junta Electoral ha de declarar-la guanyadora directament i, tot donant per finalitzat el procés electoral, n’ha de proclamar elegits els membres.

Article 52 — Inexistència de candidatures o invalidesa de totes les presentades

Si no es presenta cap candidatura o si no és vàlida cap de les presentades, la Junta Electoral ho ha de comunicar a la Junta Directiva o a la Comissió Gestora del Club, les quals han de convocar noves eleccions en el termini màxim de tres mesos.

Article 53 — Campanya electoral

Des del dia següent a la proclamació de les candidatures, i durant set dies hàbils, els candidats i candidates poden fer actes d’informació, promoció o propaganda.

La Junta Electoral té competència per a resoldre totes les sol·licituds o reclamacions dels candidats i candidates relacionades amb la campanya electoral i ha de vetllar per a què, en les seves manifestacions i actuacions, tots els candidats i candidates mantinguin el respecte que mereixen els oponents.

La Junta Directiva del Club ha de facilitar als candidats i candidates la ealització de la campanya electoral i ha de posar a la seva disposició les instal·lacions pròpies, sempre que això sigui compatible amb les activitats esportives o els compromisos adquirits

El Club ha de trametre tota la informació i publicitat que els candidats i candidates vulguin adreçar als socis i sòcies, mitjançant els serveis de l’oficina del Club. La sol licitud de trameses s’ha de fer per escrit a l’oficina del Club, la qual ha d’informar als candidats i candidates del cost del servei i de la possibilitat de facilitar-lo. Són a càrrec dels candidats i candidates sol·licitants les despeses que generin aquests serveis.

La Junta Electoral ha de dirimir equitativament els conflictes que puguin produir-se quan les candidatures coincideixin a sol licitar uns mateixos serveis o instal·lacions del Club en dates no compatibles, i ha de vetllar per mantenir el principi d’igualtat d’oportunitats respecte a les instal·lacions o els serveis del Club

Article 54 – Jornada de reflexió

El dia natural que resti entre la fase VIII (finalització de la campanya electoral) i la fase X (celebració de les votacions) ha de quedar reservat per a la reflexió i valoració de les propostes que hagin presentat les diferents candidatures.

Des de les zero hores d’aquest dia, queden prohibides totes les activitats públiques de les candidatures i no poden realitzar-se, ni directament ni indirectament, actuacions pròpies de la campanya electoral, com enganxar cartells, publicar o emetre propaganda a través dels mitjans de comunicació, o fer declaracions o intervius.

Article 55 — Votacions. Escrutini. Proclamació de la candidatura guanyadora. Notificació i lliurament de la documentació electoral

55.1. Votacions

Les votacions es fan el dia, al lloc i durant I’horari fixat per la convocatòria de les eleccions.

Les paperetes de les votacions han de ser editades pel Club amb un format, paper i color iguals per a totes les candidatures.

A les paperetes, on es pot incloure l’escut del Club i la referència al procés electoral concret, hi ha de figurar únicament el nom del candidat o candidata a president o presidenta de cada candidatura.

La papereta ha de ser introduïda per cada elector o electora en un sobre editat pel Club que ha de contenir una referència al procés electoral concret.

Els electors i electores han d’acreditar la seva personalitat amb l’exhibició del document nacional d’identitat o equivalent en el supòsit de persones estrangeres, passaport o permís de conduir.

Els electors i electores han de lliurar als responsables de les meses, les quals han d’estar ordenades alfabèticament pel cognom dels socis i sòcies, el sobre que contingui la papereta, i aquests l’han d’introduir a l’urna.

Solament poden exercir el dret de vot els socis i sòcies que figurin inscrits al cens definitiu aprovat per la Junta Electoral.

La Mesa Electoral ha de presidir i controlar la jornada de les votacions, i ha de resoldre totes les incidències o reclamacions que es produeixin, d’acord amb el que disposa l’Article 47.

55.2. Escrutini

Un cop finalitzat el temps previst per a les votacions, la Mesa Electoral ha de disposar l’inici de l’escrutini a cada urna i el còmput globalitzat dels resultats de totes les urnes que ha de reflectir les dades següents:

 • total de socis i sòcies amb dret de vot,
 • total de socis i sòcies que han votat,
 • total de vots vàlids obtinguts per cada candidatura,
 • total de vots en blanc,
 • total de vots anul·lats.

Són nul·les les paperetes que no siguin les editades pel Club i les que tinguin afegitons o esmenes. També són nul·les les paperetes dipositades en sobres que no siguin els editats pel Club.

Si al sobre hi ha més d’una papereta d’una mateixa candidatura, solament és vàlid un vot. Si al sobre hi ha més d’una papereta de candidatures diferents o en blanc, són nul·les totes.

Es considera vot en blanc quan al sobre no hi hagi cap papereta o hi hagi una o més paperetes en blanc.

Aquestes dades, i les que s’esmenten a l’Article 47.4, apartat h), han de quedar reflectides a l’acta que ha d’aixecar la Mesa Electoral de la jornada de les votacions, que ha de ser signada per tots els membres.

55.3. Proclamació de la candidatura guanyadora

Un cop finalitzat l’escrutini i estesa i signada l’acta per part de la Mesa Electoral, s’ha de proclamar la candidatura guanyadora.

Esdevé guanyadora la candidatura que hagi obtingut la majoria de vots vàlids.

En cas d’empat entre les dues o més candidatures que hagin obtingut més vots, no es proclama guanyadora cap candidatura i s’ha de celebrar una nova votació entre les candidatures empatades en una nova data que fixi la Junta Directiva o la Comissió Gestora del Club, dins els set dies naturals següents.

La data de la nova votació s’ha de fer pública en la forma que determina l’Article 45.2. Fins la celebració de la nova votació, la Junta Electoral i la Mesa Electoral mantenen les seves funcions i no es reprèn la fase VIII (campanya electoral).

En cas que es produeixi novament un empat a la segona votació, se n’ha de convocar una tercera, o les successives que siguin necessàries, fins que una candidatura obtingui la majoria.

La proclamació l’han de fer conjuntament la Junta Electoral i la Mesa Electoral en finalitzar la jornada de les votacions, tot donant lectura pública de l’acta de l’escrutini i fent la cloenda de les eleccions.

55.4. Notificació dels resultats i lliurament de la documentació electoral

Dins els tres dies hàbils següents a l’elecció, la Mesa Electoral ha de Iliurar a la Junta Directiva o a la Comissió Gestora del Club i als registres a què fa referència l’article 8, la certificació de l’acta d’escrutini de les votacions i la proclamació dels guanyadors i guanyadores La Junta Electoral i la Mesa Electoral han de ser dipositàries, a les oficines del Club, de les actes i la documentació del procés electoral, mentre existeixin recursos o impugnacions relacionats amb les eleccions que estiguin pendents de resolució en via federativa o administrativa. Si no es dóna aquesta circumstància o des del moment en què els recursos hagin estat resolts administrativament, han de disposar de trenta dies per a lliurar a la Junta Directiva el dossier ordenat de totes les actes i la documentació del procés electoral, acompanyades d’una relació dels documents que l’integrin. Del lliurament d’aquesta documentació se n’ha d’aixecar una acta que signaran la Junta Electoral, la Mesa Electoral i la Junta Directiva. Amb aquest acte finalitza l’actuació de la Junta Electoral i la Mesa Electoral, que queden dissoltes.

 

 

Article 56 — Presa de possessió i comunicacions

Si el procés electoral ha estat conseqüència de la finalització del mandat de l’anterior Junta Directiva, la nova Junta elegida ha de prendre possessió dins el dia 1 de desembre següent a les eleccions, i han de cessar simultàniament els membres que restin de la Junta anterior.

Si el procés electoral ha estat endegat per la Comissió Gestora per causa del cessament anticipat del mandat de la Junta anterior, d’acord amb el que preveu l’Article 38.4, la nova Junta elegida ha de prendre possessió dins els deu dies naturals següents a la data de l’elecció.

En ambdós supòsits, per al còmput de la durada del mandat té validesa el que disposa l’Article 37.

La presa de possessió s’ha de fer en una sessió extraordinària de la Junta Directiva, a la qual han d’assistir la Junta o Comissió Gestora cessants i la nova Junta elegida, i a la qual poden ser convidats, com a testimonis, representants dels governs, administracions, federacions o associacions.

Un cop constituïda, la nova Junta elegida ha de comunicar la seva composició als registres a què fa referència l’Art. 8.

El president o presidenta de la Junta Directiva o Comissió Gestora cessant, o qualsevol membre d’aquesta en què aquell o aquella delegui, pot intervenir a la primera Assemblea General Ordinària que se celebri per a explicar la liquidació de l’exercici econòmic vençut i proposar-ne la seva aprovació.

SECCIÓ 5a VOT DE CENSURA

Article 57 — Vot de censura

57.1. Subjectes del vot de censura

Són subjectes passius del vot de censura tots els membres de la Junta Directiva. El vot de censura es pot sol·licitar contra tota la Junta o part dels seus membres.

Els subjectes actius del vot de censura són tots els socis i sòcies en els quals concorrin les condicions per ser elector o electora segons l’Article 43.

57.2. Sol·licitant del vot de censura

Poden sol·licitar la convocatòria del vot de censura: la majoria dels membres de la Junta mateixa, el 20 % dels socis i sòcies que reuneixin les condicions per a ser elector o electora fixades a l’Article 43. Per a computar el 20 % de socis i sòcies, s’ha de tenir en compte el nombre total de socis i sòcies existent el dia de la presentació de l’anunci del vot de censura.

57.3. Forma i procediment per a la sol licitud del vot de censura

 1. prèviament a la presentació formal de la sol·licitud del vot de censura, els qui l’encapçalin han de dirigir un escrit a la Junta Directiva per a anunciar el seu propòsit amb la relació dels membres de la Junta que vulguin sotmetre a censura. Al mateix escrit, han de demanar a la Junta que els lliuri paperetes de model oficial per a justificar el suport necessari de socis i sòcies o de compromissaris i compromissàries;
 1. la Junta Directiva, en un termini no superior a cinc dies hàbils, ha de facilitar als sol·licitants les paperetes de suport, que han de tenir les característiques següents:
  • hi ha de figurar el nom i l’escut del RD i la capçalera següent:

«Papereta de suport per a sol·licitar la convocatòria d’un vot de censura contra…», i s’hi ha de descriure els noms deis membres de la Junta Directiva afectats o, si escau, la totalitat de la Junta;

 • en un requadre, i amb (lletra llegible, hi ha de figurar el nom del soci o sòcia que doni suport a la sol·licitud, amb la declaració de ser major d’edat, no estar incapacitat, tenir una antiguitat mínima d’un any com a soci o sòcia i no tenir-ne suspesa la condició;
 • en un altre requadre de la papereta hi han de figurar el número de soci o sòcia i el del document d’identitat, la signatura completa i la data;
 • en un altre requadre s’ha d’adjuntar una còpia fotogràfica o fotoestàtica de les dues ca res del document d’identitat del soci o sòcia.

El nombre de paperetes que ha de facilitar el Club ha de ser el doble de les que siguin necessàries per a donar suport al vot. Si, excedint-se d’aquest límit, els promotors i promotores del vot de censura demanen més paperetes, els han de ser facilitades a càrrec seu.

 1. c) els promotors i promotores del vot de censura disposen del termini de catorze dies hàbils, a comptar del dia següent a la rebuda de les butlletes, per a presentar la sol·licitud formal a la Junta Directiva, en la qual han de fer constar la motivació, els membres de la Junta que s’han de sotmetre a la censura i si es demana pel torn de socis i sòcies o el de compromissaris i compromissàries, i a la qual han d’adjuntar les butlletes de suport.

57.4. Constitució de la Mesa del Vot de Censura

Dins els deu dies hàbils següents a la presentació formal de la sol·licitud s’ha de constituir la Mesa del Vot de Censura, que ha de ser la responsable de promoure i controlar tot el procés i que ha d’estar integrada per les persones següents:

 • els dos primers socis o sòcies signants de la sol·licitud;
 • dos membres de la Junta Directiva del Club, designats per la Junta mateixa;
 • un delegat o delegada de la Federació Catalana de Patinatge, designat per la Federació mateixa, i que en serà el president o presidenta.

Per al funcionament i l’actuació d’aquesta Mesa, s’han d’aplicar anàlogament les normes d’aquests Estatuts sobre la Mesa Electoral i la Junta Electoral, incloent-hi les referents als recursos o la impugnació contra les seves decisions.

Un cop constituïda la Mesa del Vot de Censura, aquesta, en el termini màxim de deu dies hàbils, ha de comprovar que la sol·licitud compleix els requisits a què està sotmesa especialment, que té l’adequada motivació i el suport del nombre suficient de socis i sòcies o de compromissaris i compromissàries. La Mesa pot invalidar els suports que no estiguin suficientment acreditats i pot realitzar les indagacions necessàries per a esbrinar-ne l’autenticitat.

Un cop finalitzada la comprovació, la Mesa ha de pronunciar-se sobre l’admissibilitat de la sol licitud del vot de censura. En cap cas s’admet a tràmit una sol·licitud de vot de censura motivada en fets anteriors a l’elecció del membre o membres de la Junta Directiva censurats o per causes alienes a la gestió del Club.

Si s’han complert tots els requisits ha de declarar admesa la sol·licitud i ha de requerir a la Junta Directiva del Club que convoqui l’acte de la votació, que s’ha de celebrar en un termini no inferior a deu dies hàbils ni superior a vint, a comptar de la notificació del requeriment de la Mesa.

Si no s’han complert tots els requisits, ha de rebutjar la sol·licitud, mitjançant resolució motivada, que ha de ser notificada als dos primers signants.

57.5. L’acte de la votació

La convocatòria de la votació l’ha de fer pública la Junta Directiva en la forma que assenyala l’Article 45.2 d’aquests Estatuts i amb una antelació mínima de cinc dies hàbils.

L’acte de la votació, l’escrutini i la publicació deis resultats es regulen, anàlogament, per les normes de l’Article 55, i les funcions que hi són encomanades a la Junta Electoral i la Mesa Electoral han de ser assumides per la Mesa del Vot de Censura.

Només poden votar els socis i sòcies que a l’acte de la votació de censura gaudeixin de la condició d’elector o electora d’acord amb el que disposa l’Article 43.

Un cop finalitzada la votació, la Mesa ha de disposar la realització de l’escrutini i el recompte de vots d’acord amb el que disposa l’Article 55.2, i n’ha de proclamar el resultat.

El vot de censura solament queda aprovat si obté els vots favorables de dos terços o més deis votants, sempre que el nombre d’aquests sigui com a mínim el 25 % dels socis i sòcies del Club.

Els membres de la Junta Directiva censurats quedaran rellevats automàticament de Ilurs càrrecs, sent d’aplicació allò que disposen els Article 38.1 o Article 38.4.

Si la censura no obté aquesta majoria, no es pot plantejar novament pels mateixos motius fins transcorregut el termini d’un any a comptar de la realització de la votació.

SECCIÓ 6a ÓRGANS COL•LABORADORS DE GOVERN, ADMINISTRACIÓ, GESTIÓ I CONSULTA

Article 58 — El Senat del RD

El Senat del RD és un òrgan col·legiat i honorífic de caràcter consultiu, integrat pel primer centenar de socis i sòcies del Club.

La funció del Senat és assessorar i aconsellar sobre totes les qüestions que li sotmeti el president o presidenta i la Junta Directiva.

El Senat s’ha de reunir a convocatòria del president o presidenta quan sigui necessari.

La convocatòria del Senat s’ha de fer per acord de la Junta Directiva, que ha de fixar I’ordre del dia. Les sessions del Senat han de ser presidides per la Junta Directiva, i hi ha d’actuar de secretari o secretària el del Club, que ha d’aixecar acta de les sessions.

Les decisions del Senat s’han de prendre per majoria simple dels assistents. El vot ha de ser personal i no delegable.

El nomenament de senador o senadora del RD ha de quedar reflectit en un diploma que s’ha de lliurar al senador o senadora.

Art. 59 – La Comissió Econòmica

La Comissió Econòmica és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu integrat per cinc socis o sòcies del Club de prestigi reconegut i experiència en la gestió econòmica i de patrimonis, tres dels quals ha de ser designat per la Junta Directiva d’entre els seus membres.

Els càrrecs de la Comissió Econòmica són honorífics i en els membres han de concórrer les mateixes circumstàncies que exigeix l’Article 44 per a ser membre de la Junta Directiva.

La designació dels dos socis o sòcies restants membres de la Comissió Econòmica ha de ser a proposta de la Junta Directiva. D’entre aquests cinc membres, la Junta Directiva ha de nomenar el president o presidenta, un vicepresident o vicepresidenta i el secretari o secretaria.

El mandat dels membres de la Comissió Econòmica ha de coincidir amb el mandat de la Junta Directiva previst a l’Article 37. El cessament i la suspensió dels membres d’aquesta Comissió o, si escau, la provisió transitòria de les vacants que es puguin produir durant el mandat s’han de regir per les normes de l’Article 38 d’aquests Estatuts, referents a la Junta Directiva.

Les funcions de la Comissió Econòmica són:

 1. Iliurar els informes sobre les matèries de la seva competència que els demani la Junta Directiva;
 2. Iliurar l’informe previ a les propostes que la Junta Directiva presenti a l’Assemblea General sobre les matèries a que fa referència l’Article 27, apartats 2, 3, 4, 5, 6, 13 i 14.

El funcionament de la Comissió Econòmica s’ha de regir pel que estableix l’Article 39 per a la Junta Directiva, en el que li sigui aplicable.

Article 60 — Comissió de Disciplina

La Comissió de Disciplina és un òrgan col·legiat amb la funció d’exercir i aplicar, per delegació de la Junta Directiva, la potestat disciplinària que escau a aquesta,d’acord amb el que disposa el capítol 8 d’aquests Estatuts.

La Comissió de Disciplina està integrada per cinc membres, tres dels quals han de ser designats per la Junta Directiva d’entre els seus membres, i un el que l’ha de presidir. Els altres dos han de ser designats per la Junta Directiva d’entre socis o sòcies , que reuneixin les condicions exigides a l’Article 44 per a ser membre de la Junta Directiva.

El president o presidenta de la Comissió de Disciplina ha de nomenar un vicepresident o vicepresidenta i un secretari o secretària. Tots els càrrecs són honorífics.

El mandat dels membres de la Comissió de Disciplina ha de coincidir amb el mandat de la Junta Directiva previst a l’Article 37. El cessament, la suspensió i la provisió de vacants dels vocals de la Comissió de Disciplina els ha de fer lliurement la Junta Directiva.

El funcionament de la Comissió de Disciplina s’ha de regir pel que estableix l’Article 39 per a la Junta Directiva, en el que li sigui aplicable.

Article 61 — Comissions de treball

S’entén com a comissions de treball els grups que es formen per a treballar temàtiques concretes a nivell de club.

El President determinarà l’objecte de la comissió i qui d’entre els membres de la Junta Directiva en formarà part; i si es precisa la incorporació de socis i/o sòcies aquesta s’aprovarà en Junta.

El President té la potestat per a crear les comissions de treball que cregui pertinents sense necessitat d’aprovació de la Junta Directiva, sempre i quan només estigui composta per membres de la Junta. El President pot substituir qualsevol dels membres de la Junta Directiva que formin part de la comissió, així com retirar-li la condició de membre de la comissió de treball.

La durada de la comissió serà la que es determini per a la realització del treball, en el cas de necessitar més temps per a la realització del treball encomanat el President decidirà l’extensió de temps necessària.

Article 62 — El personal d’Alta Direcció

El personal d’Alta Direcció actua per delegació de la Junta Directiva per a col laborar en les funcions d’administració i gestió del Club i per a l’execució dels acords de la Junta Directiva i dels altres òrgans col·legiats amb funcions delegades de la Junta Directiva.

Correspon a la Junta Directiva la designació i el cessament del personal d’Alta Direcció, així com la fixació de les facultats que se li encomanin en cada moment, i l’atorgament dels poders notarials adients. Totes les facultats i els poders que s’atorguin al personal d’Alta Direcció han de constar reflectits a les actes dels acords de la Junta Directiva.

CAPÍTOL VI. RÉGIM ECONÓMIC

Article 63 — Comptes anuals

63.1. Els comptes anuals, que la Junta Directiva ha de presentar a l’Assemblea, comprenen:

 • el balanç i el compte de guanys i pèrdues, de manera que indiquin clarament la situació financera i el patrimoni de l’Entitat;
 • la memòria econòmica de l’exercici, que expliqui les variacions i les incidències més significatives, en relació amb el pressupost.

63.2. Als comptes de despeses ha de quedar diferenciat el cost del personal, els ajuts i les despeses produïts pels equips esportius, dels costos referents als serveis i les instal·lacions que es facilitin als socis per a la pràctica de l’esport, i dels motivats per la direcció i l’administració del Club.

63.3. Obligatòriament han de constar en la memòria econòmica:

 1. l’import de les obligacions de pagament que cal satisfer en altres exercicis que no estiguin previstes al balanç.
 2. l’import de les garanties i els avals compromesos.

Article 64 — Auditoria

Els comptes anuals previstos a l’article anterior han de ser revisats per auditors de comptes habilitats per a aquesta funció i designats per la Junta Directiva, quan es compleixin qualsevol dels requisits següents.

 1. Tenir més de 10.000 socis.
 2. Que la xifra d’ingressos o de despeses superi els 1,5 milions d’euros

També s’ha de fer auditoria de la totalitat o part dels comptes anuals, a sol·licitud dels qui legalment tinguin dret a demanar-ho i al seu càrrec. Els auditors han de tenir accés als comptes dins els 15 dies següents un cop el Club rebi la petició escrita de revisió.

De totes les auditories que es facin a petició de la Junta Directiva se n’ha de donar compte a l’Assemblea General.

Article 65 — Facultat de disposició de la Junta Directiva  (inclou modificació assemblea 02/12/2021)

La Junta Directiva té plena facultat de disposició econòmica, amb les limitacions que estableixen les disposicions legals d’aplicació i les següents d’aquests Estatuts:

 1. la Junta Directiva no pot fer despeses que superin el 20 % de l’import global de les pressupostades, independentment de poder disposar de l’import d’aquells ingressos no previstos al pressupost, o del que excedeixi dels previstos;

Per a fer actes de disposició que superin aquest límit la Junta Directiva necessita l’aprovació de l’Assemblea General, aprovació que s’ha d’adoptar per majoria simple dels assistents

 1. la Junta Directiva pot adquirir, gravar i alienar béns materials, pot acceptar diners en forma de crèdit o préstec o pot emetre títols transmissibles de deute, fins un import que no superi el 20 % del pressupost anual d’ingressos.

Qualsevol altre acord que superi aquest límit necessita l’aprovació de l’Assemblea General per una majoria de les dues terceres parts dels assistents.

 1. mentre no s’aprovi el pressupost de l’exercici cal aplicar, i amb caràcter provisional, la part proporcional de les xifres que com a despeses va aprovar la junta com a pressupost per a l’any anterior, actualitzades segons la variació de l’índex del cost de la vida que s’hagi produït en aquell exercici.
 1. el producte obtingut de l’alienació d’instal·lacions esportives o dels terrenys on es trobin s’ha d’invertir íntegrament en l’adquisició, la construcció o la millora de béns amb la mateixa aplicació, o bé en la cancel·lació, total o parcial, de deutes amb garantia hipotecària contrets, en el cas que l’evolució econòmica del Club no permeti fer front als terminis de pagament establerts contractualment amb els creditors.

CAPÍTOL VII. RÈGIM DOCUMENTAL

Article 66 — Llibres del Club

El RD porta els llibres i registres següents:

66.1. Registre de socis i sòcies

66.2. Llibre d’actes de l’Assemblea General

És el llibre format, cronològicament, per les actes de les reunions de les assemblees generals del Club.

Les actes han de comprendre:

 • data i lloc de la reunió;
 • nombre d’assistents;
 • resum dels assumptes tractats;
 • acords adoptats, amb referencia al procediment emprat per a prendre la decisió.

Les actes les ha de redactar el secretari o secretària del Club, amb el vistiplau del president o presidenta, i han de ser aprovades per tres socis o sòcies designats per l’Assemblea.

66.3. Llibre d’actes de la Junta Directiva

És el llibre format, cronològicament, per les actes de les reunions de la Junta Directiva del Club.

Les actes han de comprendre:

 • data i lloc de la reunió;
 • assistents;
 • resum dels assumptes tractats;
 • acords adoptats, amb referència al procediment emprat per a prendre la decisió.

Les actes les ha de redactar el secretari o secretària, amb el vistiplau del president o presidenta, i han de ser aprovades a la reunió següent de la Junta.

66.4. Llibres d’actes dels òrgans col·laboradors de l’Assemblea General i de la Junta Directiva

Els òrgans col·laboradors de l’Assemblea General i de la Junta Directiva han de portar sengles llibres d’actes. Les actes, que han de comprendre les circumstàncies que reflecteix l’apartat anterior, han de ser redactades pel secretari o secretària de cada òrgan, amb el vistiplau del president o presidenta.

66.5. Llibres de comptabilitat

La comptabilitat del Club ha de quedar reflectida als llibres corresponents, on han de figurar el patrimoni, els drets i les obligacions contretes, i l’estat d’ingressos i despeses, amb detall de la seva procedència, inversió o destinació.

Pel que fa als ingressos que provinguin de donacions, s’ha d’especificar, si escau, la finalitat a què es destinen, amb referència al document de la donació i l’acta de l’acceptació per part de l’òrgan competent de l’entitat.

66.6. Llibres auxiliars

El Club ha de portar tots aquells llibres auxiliars que consideri oportuns per a un millor compliment dels seus objectius.

Article 67 — Autenticació  (inclou modificació assemblea 02/12/2021)

Tots els llibres d’actes dels òrgans de govern i els de comptabilitat s’han de diligenciar per a garantir-ne l’autenticitat en la forma prevista a la legislació vigent.

Tots els llibres registres, d’actes i de comptabilitat podran portar-se per mitjans mecanitzats i informatitzats, obtenint els pertinents arxius digitals en un format que permeti, en cada cas, la seva lectura sense necessitat d’utilitzar el programari que els va generar.

La Junta directiva garantirà en tot moment l’autenticitat d’aquests arxius digitals i ve obligada a la seva custòdia.

Article 68 — Privacitat de les dades personals dels llibres i fitxers del Club

En acatament del mandat de l’article 18 de la Constitució i de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Club garanteix la privacitat de les dades personals dels socis i sòcies que recullen els llibres i fitxers del Club o la seva transcripció en suport informàtic, les protegeix de la interconnexió amb altres xarxes informàtiques, i no les pot divulgar ni lliurar a ningú, Ilevat que s’obtingui el consentiment de l’afectat o afectada.

Aquesta garantia s’aplica sense perjudici del dret individual de cada soci i sòcia a accedir a les seves dades personals, rectificar-les i cancel·lar-les, i de l’obligació del Club de facilitar la comunicació als socis i sòcies que manifestin la seva voluntat de presentar-se a les eleccions o que vulguin presentar un vot de censura, pel sistema de trameses regulat a l’Article 53.

CAPÍTOL VIII. RÉGIM DISCIPLINARI I JURISDICCIONAL

Article 69 — Règim disciplinari

És potestat del Club la correcció de les infraccions de la disciplina esportiva o associativa que es produeixin en ocasió o com a conseqüència del desenvolupament de les seves activitats. L’exercici d’aquestes potestats, el procediment disciplinari, la classificació i tipificació de les infraccions, i les sancions aplicables, són l’objecte d’aquest capítol.

Article 70 — Àmbit de les infraccions sancionables

Les infraccions disciplinàries sotmeses a la potestat disciplinària del Club es classifiquen en tres àmbits:

70.1. Infraccions relacionades amb les regles de joc

Són les accions o omissions contràries a les regles de joc dels jugadors i jugadores, tècnics i tècniques o esportistes que participin en competicions, partits o manifestacions esportives organitzats pel Club, amb caràcter intern o social.

Queden expressament excloses d’aquest grup i de la potestat sancionadora del Club les infraccions de les regles de joc dels jugadors i jugadores, tècnics i tècniques o esportistes que participin en competicions, partits o manifestacions esportives organitzats per federacions, associacions de clubs o altres entitats locals, autonòmiques, estatals o internacionals, en els reglaments de les quals hi hagi prevista la normativa i la potestat disciplinària per infracció de les regles de joc. En aquests supòsits, la potestat disciplinària és de l’entitat organitzadora, d’acord amb la normativa que la reguli, sense perjudici que si la infracció també ho és de la conducta esportiva pugui ser objecte de la potestat sancionadora del Club.

70.2. Infraccions relacionades amb la conducta esportiva

Són les accions o omissions contràries a les normes generals de disciplina i convivència esportiva en què incorrin els socis i sòcies, jugadors i jugadores, tècnics i tècniques i esportistes del Club.

70.3. Infraccions relacionades amb la conducta associativa

Són les accions o omissions dels socis i sòcies contràries al règim legal associatiu, als Estatuts, i als acords de l’Assemblea General o de la Junta Directiva.

Article 71 — Potestat disciplinària

En els tres àmbits a què queda subjecta la correcció disciplinària del Club, l’exercici de la potestat disciplinària correspon a les persones i als òrgans següents:

 1. infraccions relacionades amb les regles de joc: als jutges i jutgesses o àrbitres durant el desenvolupament d’un joc o competició de caire intern associatiu, amb subjecció a les regles establertes a les disposicions de cada modalitat esportiva o a les específiques aprovades per a la competició de què es tracti;
 1. infraccions relacionades amb la conducta esportiva: a la Comissió de Disciplina;
 1. infraccions relacionades amb la conducta associativa: a la Comissió de Disciplina, Ilevat que el presumpte infractor o infractora sigui membre d’aquesta Comissió, cas en què l’exercici de la potestat disciplinària correspon a la Junta Directiva.

 

Article 72 — Classificació i tipificació de les infraccions

72.1. Infraccions relacionades amb les regles de joc

S’apliquen, per remissió, la classificació i la relació d’infraccions de les regles de joc previstes pels estatuts o reglaments de les federacions de les modalitats esportives a què correspongui el joc o la competició organitzats internament pel Club, i es qualifiquen de Ileus, greus o molt greus.

72.2. Infraccions relacionades amb la conducta esportiva

S’apliquen, per remissió, la classificació i la relació de les infraccions de la conducta esportiva Ileus, greus i molt greus que tipifica la normativa general esportiva.

72.3. Infraccions relacionades amb la conducta associativa

Les infraccions de la conducta associativa per accions o omissions relacionades amb les activitats del Club es classifiquen com a Ileus, greus o molt greus.

Són infraccions lleus:

 • les accions o omissions dels socis o sòcies contràries a la Ilei, als Estatuts, als acords de l’Assemblea General o la Junta Directiva, o a les normes generals de la convivència associativa, que no tinguin la qualificació d’infracció greu o molt greu;
 • la manca de correcció Ileu amb altres socis i sòcies, jugadors o jugadores, tècnics o tècniques, jutges o jutgesses, àrbitres i altres autoritats esportives que actuïn en l’exercici de les seves funcions, o amb el públic en general;
 • l’incompliment injustificat de les ordres i instruccions donades per les autoritats esportives i/o directius que actuïn en l’exercici de les seves funcions, quan no sigui constitutiu d’infracció greu o molt greu;
 • la utilització incorrecta dels recursos econòmics o materials del Club, quan no tingui la qualificació d’infracció molt greu.

Són infraccions greus:

 • l’absència reiterada i injustificada a les reunions de l’Assemblea General per als qui estiguin obligats a això, d’acord amb el que estableix aquests Estatuts;
 • les accions o omissions dels socis o sòcies contràries a la Ilei, als Estatuts, ais acords de l’Assemblea General o de la Junta Directiva que tinguin transcendència pública o causin perjudicis materials o a la imatge del Club, dels altres socis o sòcies, dels membres de la Junta Directiva, dels jugadors o jugadores, dels tècnics o tècniques o dels empleats o empleades;
 • la cessió onerosa aïllada de títol que permeti l’accés a un esdeveniment esportiu organitzat pel Club, o en què el Club participi, excepte quan la cessió es faci mitjançant el Club mateix o a favor d’aquest;
 • l’actitud negligent en el compliment de les obligacions de prevenir la violència en el decurs d’un partit, prova o competició, així com la manca de col·laboració en la investigació i el descobriment de la identitat dels responsables d’actes violents;
 • l’incompliment de les normes que regulen la celebració dels espectacles esportius, que impedeixi el seu normal desenvolupament o produeixi perjudicis per als participants per al públic assistent, quan no sigui constitutiva d’infracció molt greu.

Són infraccions molt greus:

 • l’incompliment de l’obligació de pagar, reemborsar o rescabalar el Club de qualssevol conceptes econòmica a càrrec del soci o sòcia, tret dels corresponents a la quota de soci o sòcia o al preu de l’abonament;
 • la cessió onerosa reiterada de títol que permeti l’accés a esdeveniments esportius organitzats pel Club, o en què el Club participi, i la cessió onerosa aïllada de títol que permeti l’accés a més d’un esdeveniment esportiu organitzat pel Club, o en què el Club participi, tret en ambdós casos que la cessió es faci mitjançant el Club mateix o a favor d’aquest;
 • la realització de conductes que comportin la imposició al Club de sanció executiva, bé sigui econòmica o de qualsevol altra mena;
 • qualsevol acció o omissió del soci o socia contraria a la Ilei, als Estatuts, ais acords de l’Assemblea General o de la Junta Directiva quan hi concorri engany o mala fe;
 • qualsevol acció o omissió del soci o sòcia contraria a la Ilei, als Estatuts, alsacords de l’Assemblea General o de la Junta Directiva, que tingui gran transcendència pública; entenent-se que concorre aquesta transcendència quan l’acció tingui difusió en els mitjans de comunicació, excedeixi de l’àmbit estrictament associatiu i arribi al coneixement general.
 • qualsevol acció o omissió del soci o sòcia contraria a la Ilei, als Estatuts, als acords de l’Assemblea General o de la Junta Directiva, que causi perjudicis materials o morals de consideració al Club, a altres socis o sòcies, jugadors o jugadores, tècnics o tècniques o empleats o empleades del Club;
 • la violació de secrets en assumptes que es coneguin per raó del càrrec;
 • qualsevol acte adreçat a impedir, pertorbar, predeterminar o alterar el normal desenvolupament de sessions d’òrgans col·legiats del Club, de les eleccions, d’un vot de censura o dels resultats respectius;
 • els insults o ofenses a altres socis i sòcies, o al públic assistent a un espectacle esportiu;
 • les conductes que alterin greument el desenvolupament normal d’un partit, prova o competició, o que obliguin a la seva suspensió temporal o definitiva;
 • els actes, manifestacions i conductes que, directament o indirecta, indueixin o incitin a la violència, o a la infracció de normes legals oreglamentàries preventives de la violència en l’esport;
 • la infracció, en les instal·lacions o recintes del Club, o en aquells recintes on un equip del Club disputi un partit, prova o competició, de les normes legals, reglamentàries i estatutàries establertes pel que fa al sistema de venda d’entrades, la separació d’aficionats o aficionades rivals en zones diferents del recinte, i el control d’accés per al compliment de les prohibicions existents;
 • la introducció o exhibició, en les instal·lacions o recintes del Club o d’aquells recintes on un equip del Club disputi un partit, prova o competició, de pancartes, símbols o emblemes que, pel seu contingut o per les circumstàncies en les que s’exhibeixin o utilitzin, pugui ser considerada com un acte que inciti, fomenti o ajudi als comportaments violents, xenòfobs o racistes, o de manifest menyspreu a qualsevol persona;
 • la introducció o la possessió, activació o Ilançament, en les instal·lacions o recintes del Club, o en aquells on un equip del Club disputi un partit, prova o competició, de tota mena d’armes o d’objectes que puguin produir els mateixos efectes, així com de bengales, petards, explosius o, en general, productes inflamables, fumígens o corrosius;
 • la introducció, venda, consum o possessió, en les instal·lacions o recintes del Club, o en aquells on un equip del Club disputi un partit, prova o competició, de tota mena de begudes alcohòliques i de substàncies estupefaents, psicotròpiques, estimulants o productes anàlegs;
 • la participació en altercats, baralles o desordres públics en les instal·lacions o en recintes del Club, o en aquells on un equip del Club disputi un partit, prova o competició o als voltants d’uns o altres, que ocasionin danys o risc greu a les persones o als béns;
 • els danys intencionats en el mobiliari o en les instal·lacions o recintes del Club, o en el mobiliari o en aquells recintes on un equip del Club disputi un partit;
 • la participació violenta en actes col·lectius de celebració, reunió o anàlegs, relacionats amb les activitats del Club, independentment que tals actes siguin organitzats o no pel Club

Article 73 — Sancions

Les sancions que es poden imposar per les infraccions Ileus, greus o molt greus relacionades amb les regles de joc o la conducta esportiva són les previstes per la normativa general esportiva.

Les sancions que es poden imposar per les infraccions Ileus, greus o molt greus relacionades amb la conducta associativa són:

Per infraccions Ileus:

 • amonestació privada.

Per infraccions greus:

 • amonestació pública,
 • prohibició d’accedir al RD o a altres instal·lacions del Club per un període màxim d’un any,
 • suspensió de la condició de soci o sòcia d’un a quatre mesos.

Per infraccions molt greus:

 • prohibició d’accedir al RD o a altres instal·lacions del Club per un període d’un any i un dia a dos anys,
 • suspensió de la condició de soci o sòcia de quatre mesos i un dia a dos anys,
 • pèrdua de la condició de soci o sòcia.

Totes les sancions que comportin la suspensió o la pèrdua de la condició de soci o sòcia poden comportar com a sanció accessòria accedir al RD o a les instal·lacions del Club.

La Comissió de Disciplina, en valorar la infracció i la sanció a aplicar, tindrà en compte la concurrència de les circumstàncies eximents, atenuants i agreujants de la responsabilitat en forma anàloga a les que regula el Codi penal, així com la naturalesa dels fets, la personalitat del responsable i les conseqüències de la infracció.

La imposició de qualsevol sanció disciplinària no eximeix l’infractor o infractora de l’obligació de reemborsar o indemnitzar el Club dels perjudicis que hagi causat.

Article 74 — Prescripció de les infraccions i de les sancions

El termini de prescripció de les infraccions i sancions relacionades amb les regles del joc i la conducta esportiva, així com el seu còmput i interrupció, es regeix per la normativa general esportiva.

La prescripció de les infraccions i sancions relacionades amb la conducta associativa es regeix per les normes següents:

 1. les infraccions Ileus prescriuen al cap d’un mes, les greus al cap d’un any i les molt greus al cap de tres anys;
 1. les sancions prescriuen al cap d’un mes, d’un any i de tres anys, segons que hagin estat imposades per infraccions Ileus, greus i molt greus, respectivament;
 1. el termini de prescripció de les infraccions s’ha de comptar des del dia de la seva comissió. La prescripció s’interromp per qualsevol actuació de l’òrgan que tingui la potestat disciplinària, amb coneixement de l’interessat o interessada, dirigit a instruir el procediment corresponent;
 1. el termini de prescripció de les sancions s’ha de comptar des del dia en què consti degudament notificat l’acord d’imposició al subjecte infractor. La prescripció s’interromp per qualsevol actuació encaminada a l’execució de la sanció, realitzada amb coneixement del sancionat o sancionada.

 

 

Article 75 — Procediment disciplinari

La imposició de sancions per causa de les infraccions relacionades amb les regles de joc o de la conducta esportiva s’ajustarà als procediments i les normes que disposa la normativa general esportiva.

La imposició de sancions per causa de les infraccions relacionades amb la conducta associativa s’ha de fer prèvia la instrucció d’un expedient disciplinari, que s’ha d’ajustar a les normes següents:

 1. la Comissió de Disciplina, tan aviat com tingui coneixement d’una infracció, ha d’acordar la incoació d’un expedient disciplinari i ha de nomenar, d’entre els seus membres, un instructor o instructora. Aquest acord s’ha de comunicar al soci o sòcia afectat; la Comissió de Disciplina, abans d’acordar la incoació de (‘expedient, pot disposar facultativament la pràctica d’aquelles informacions prèvies que cregui convenients.
 1. un cop iniciat l’expedient, l’instructor o instructora ha de disposar la pràctica de totes les actuacions i proves que cregui necessàries, com la declaració de l’interessat o interessada, declaracions de testimonis, aportació de documents o qualsevol diligencia;
 1. un cop finalitzada aquesta fase, l’instructor o instructora de l’expedient presentarà un informe proposta a la Comissió de Disciplina, i aquesta haurà de decidir sobre el sobreseïment i arxivament de l’expedient o la imputació a l’interessat o interessada del plec de càrrecs. La decisió s’ha deprendre per majoria simple, i s’ha de comunicar fefaentment i per escrit a l’afectat o afectada;
 1. el plec de càrrecs ha de comprendre una relació dels fets que s’imputen al soci o sòcia, i li ha de concedir un termini no inferior a cinc dies naturals perquè pugui, per escrit, presentar el plec de descàrrecs i la proposta per a la pràctica de proves que consideri adients a la seva defensa. Aquest escrit, l’ha de Iliurar a l’instructor o instructora de l’expedient;
 1. un cop passat el termini per a presentar el plec de descàrrecs i, si cal, practicades les proves proposades, la Comissió ha de dictar resolució en el termini màxim de vint dies hàbils;
 1. la resolució de la Comissió de Disciplina pot ser exculpatòria per a l’expedientat o expedientada, cas en què s’ha disposar el sobreseïment i l’arxivament de l’expedient, o condemnatòria, amb determinació de la sanció que li imposi;

En ambdós supòsits, la resolució ha de ser motivada, s’ha de notificar fefaentment a l’interessat o interessada, i se l’ha d’advertir del recurs procedent, si n’hi ha, i del termini per a interposar-lo.

 1. a l’inici de l’expedient, o en qualsevol moment de la tramitació, i si les circumstàncies ho fan aconsellable, la Comissió de Disciplina pot acordar cautelarment la suspensió de lacondició de soci o sòcia, la retenció dels carnets de soci o sòcia o abonat o abonada, o la prohibició cautelar d’accedir al RD o a altres instal·lacions del Club;
 1. quan per la identitat o analogia dels fets objecte d’expedient quedi justificat, o en el supòsit de seguir-se diversos expedients contra el mateix soci o sòcia, es pot acordar l’acumulació de diversos expedients disciplinaris;
 1. entre l’acord d’inici de l’expedient i la notificació a l’interessat o interessada de la resolució de la Comissió de Disciplina a la qual es refereix l’apartat f), no poden transcórrer més de cinc mesos. El transcurs del termini esmentat, que és improrrogable, suposa la caducitat de l’expedient i l’arxivament de les actuacions;

A tots els efectes del procediment disciplinari, s’entén com a domicili vàlid del soci o sòcia aquell que consti al llibre de registre de socis i sòcies del RD.

Article 76 — Recursos contra les sancions

 1. Les sancions acordades pels jutges o jutgesses o arbitres per a les infraccions sancionades amb les regles de joc, de partits o de competicions socials o interns organitzats pel Club són inapel·lables.
 2. Contra els acords disciplinaris adoptats per la Comissió de Disciplina per infraccions relacionades amb la conducta esportiva es pot interpolar, en el termini màxim dels quinze dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, recurs davant del Comitè d’Apel·lació Federatiu.
 3. Contra els acords disciplinarisadoptats per la Comissió de Disciplina per infraccions relacionades amb la conducta associativa, pot formular-se reclamació davant l’autoritat judicial en el termini dels quaranta dies següents a la notificació de l’acte impugnat en cas d’estimar-se que concorre vulneració dels Estatuts, o qualsevol altre cas que el soci o sòcia que reclami estimi adient.

La interposició dels recursos o reclamacions assenyalats en el present article no suspèn l’executabilitat dels acords objectats, Ilevat que concorrin circumstàncies que aconsellin, a criteri de l’òrgan revisor federatiu o judicial, amb la sol·licitud prèvia raonada de l’interessat o interessada.

Article 77 — Registre de les sancions

Totes les sancions que s’imposin han de quedar reflectides als llibres del Club que estableixen els Article 66.1 i Article 66.4 dels Estatuts.

Les corresponents anotacions de les sancions imposades als socis i sòcies han de quedar cancel·lades al cap d’un any, de dos anys i de cinc anys d’haver estat complertes, segons que s’hagin imposat per infraccions Ileus, greus o molt greus, respectivament.

CAPÍTOL IX. LLICÉNCIA ESPORTIVA

Article 78 — Concepte de llicència esportiva

78.1. La llicència esportiva té per objecte acreditar la pràctica de l’activitat física o la competició i comporta l’autorització i la vinculació amb l’organitzador d’aquestes.

78.2. En aquelles activitats físiques o esportives organitzades pel Club, amb independència de la seva durada i de la tipologia de l’espai en què es realitzin, s’haurà d’exigir a totes les persones que hi participin la Llicència esportiva corresponent a l’activitat.

Article 79 — Classes de llicència

Les Ilicències esportives poden ser de tres classes:

 1. Llicència federativa.
 2. Llicència escolar.
 3. Llicència d’activitat física.

Article 80 — Acreditació de Ilicéncies

Quan s’organitzin activitats físiques o esportives, ja sigui a l’aire Iliure o en establiments esportius, el Club podrà subscriure una pòlissa col·lectiva o individual, amb la cobertura que estableix l’Article 81 a favor dels practicants que estiguin sota la seva organització.

Resten exclosos d’acreditar la llicència esportiva els practicants per compte propi d’activitat física de forma no organitzada

         Article 81 — Cobertura de riscos a persones físiques

81.1. Cada llicència esportiva ha de comportar una assegurança que garanteixi, com a mínim, la cobertura dels riscos següents:

 1. responsabilitat civil
 2. indemnització per supòsits de pèrdues anatòmiques, funcionals o de defunció.
 3. assistència sanitària per a aquells supòsits derivats de la pràctica esportiva i amb una quantitat suficient per cobrir les possibles contingències.
 4. les prestacions mínimes a cobrir, seran les que determini la normativa reguladora de l’assegurança esportiva obligatòria.

81.2. En el cas que el Club no hagi complert l’obligació que té de exigir a totes les persones que hi participin, que siguin titulars de la llicència esportiva que correspon a l’activitat, serà responsable subsidiari del les cobertures que hagi estat necessari utilitzar per causa dels participants no coberts per la llicencia esportiva, sens perjudici d’incórrer en les altres responsabilitats previstes legalment.

Article 82 — Reconeixement mèdic previ

El Club, a banda de la prescripció establerta en els apartats 1 i 2 de l’article 154 del DECRET 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, podrà exigir com a requisit previ i imprescindible a l’acreditació de la llicència l’obtenció d’un informe mèdic d’aptitud per al desenvolupament de l’activitat física o esportiva per a la qual s’acredita la llicència.

Article 83 — Naturalesa i efectes de la llicència federativa

83.1. La llicència federativa atorga a una persona la condició de federat/da i l’habilita per participar en les competicions oficials d’aquella federació, sempre d’acord amb les regles que les regeixin en cada cas.

83.2. Les federacions esportives catalanes poden exigir aquesta llicència federativa per a altres competicions, activitats físiques no competitives i qualsevol altra activitat que organitzin elles mateixes.

83.3. Les llicències federatives emeses per les federacions esportives catalanes habiliten els seus titulars a participar en competicions oficials d’altres àmbits territorials en els casos i condicions que estableixi la normativa corresponent

Article 84 — Naturalesa i efectes de la llicència d’activitat física

84.1. La llicència d’activitat física autoritza el seu titular per a la pràctica d’activitats físiques o esportives organitzades fora de l’àmbit de la competició federada i escolar, també autoritza a utilitzar espais esportius en les activitats organitzades pel Club i a participar en qualsevol activitat física i esportiva que sigui organitzada per altres.

84.2. El Club com organitzador de l’activitat física o esportiva determina el sistema d’acreditació de l’esmentada llicència.

CAPITOL X. REFORMA DELS ESTATUTS. EXTINCIÓ I DISSOLUCIÓ. ABSORCIÓ. SEGREGACIÓ. LIQUIDACIÓ.

Article 85 — Reforma dels Estatuts

Els Estatuts poden ser modificats o reformats per acord de l’assemblea general convocada a l’efecte mitjançant votació favorable de les 2/3 parts dels socis assistents.

Article 86 — Extinció del Club

El Club quedarà extingit:

 • per la dissolució voluntària acordada pels socis i sòcies,
 • per la fusió o absorció en altres clubs,
 • per les altres causes previstes a l’ordenament jurídic vigent.

L’extinció del Club per qualsevol causa comporta la cancel·lació d’ofici o a instància de part, de la seva inscripció al Registre d’Entitats Esportives.

Article 87 — Dissolució per voluntat dels socis i sòcies

La dissolució del Club per voluntat dels socis i sòcies ha de ser adoptada per l’Assemblea General, amb el vot favorable de les tres quartes parts dels socis i sòcies assistents, que representin, com a mínim, la majoria del total dels socis i sòcies.

Article 88 — Fusió i absorció

La fusió o absorció del RD en altres clubs exigeix un acord de l’Assemblea General adoptat amb el vot favorable de les tres quartes parts dels socis i sòcies assistents, que representin, com a mínim, la majoria del total dels socis i sòcies.

L’absorció per part del RD d’altres clubs, o de seccions o parts segregades d’altres clubs, exigeix un acord de l’Assemblea General, adoptat per la majoria simple dels socis i sòcies assistents.

Article 89 — Transformació

La transformació del Club en societat anònima esportiva o en qualsevol altra forma societària o esportiva diferent de l’actual, o de qualsevol de les seves seccions amb equips que participin encompeticions esportives de caràcter professional, prèvia la segregació d’aquestes en aquest darrer cas, exigeix l’acord de l’Assemblea General adoptat amb el vot favorable de les tres quartes parts dels socis i sòcies assistents que representin, com a mínim, la majoria del total dels socis i sòcies.

Article 90 — Liquidació del Club i del seu patrimoni

En el cas de produir-se la dissolució del Club, la Junta Directiva o, si escau, la Comissió Gestora, han de liquidar el patrimoni i els actius del Club, amb els criteris següents:

 1. s’han de vendre els actius necessaris i indispensables per a pagar els deutes del Club i, amb preferència, el patrimoni mobiliari i els béns fungibles sobre l’immobiliari;
 2. les instal·lacions esportives que restin han de ser donades als ajuntaments de les localitats on radiquin, amb la condició que siguin destinades al foment de l’esport concretament pel que fa al c/ Antoni Gaudí 66, amb la condició que es mantingui obert al públic el Museu del Club;
 3. la resta de l’actiu immobilitzat que no siguin instal•lacions esportives i els altres béns mobles han de ser donats als ajuntaments de les localitats on radiquin per a què es destinin al foment de l’esport.

Un cop acabada la liquidació, s’ha de convocar l’última Assemblea General per a donar compte de la liquidació practicada.

Els llibres i els documents del Club han de ser lliurats a l’Arxiu Municipal de Reus per a la seva custòdia.

ANNEX

Bandera institucional

Escut. Versions cromàtiques. Positiu i Negatiu

Colors

Reus, 2 de desembre de 2021